PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Militanteng Pagkilos, Tugon ng Mamamayan sa Umiiral na Martial Law sa Batangas

Sinasaluduhan ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas ang magigiting na mamamayan ng Batangas na aktibo at militanteng hinarap ang umiiral na batas militar ngayon sa lalawigan sa gitna ng tumitinding militarisasyon, karahasan, pamamaslang at ibayong paglabag sa karapatang pantao.

Mariing kinukundena ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas ang Batas Militar na nagaganap sa mga baryo at komunidad sa lalawigan sa ilalim ng mga peace development teams (PDTS) ng AFP. Sa kabila nang wala pa mang pormal na deklarasyon, nagsimula nang dumagsa sa lalawigan ang mga bagong deployment ng kasundaluhan sa lalawigan sa balangkas ng PDTs o simpleng binagong katawagan sa dating triad operations ng AFP na kinatatangian ng psywar, intel at combat operations.

Ipinapataw nito ang kapangyarihang militar sa mga baryo at tahasang binabalewala ang tinig ng sibilyang populasyon sa ginagawa nilang sapilitang pag-okupa sa mga sibilyang pasilidad, lupang sakahan at mga bahay sa baryo kahit labag sa kalooban ng mamamayan.

Mula Pebrero 2018, itinayo ang laking platung detatsment ng magkasanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Air Force sa mga barangay hall ng Santol, Baclaran, Navotas at Malalay sa bayan ng Balayan. Sa Calatagan, inilipat ang detatsment ng isang kumpanya ng 731st CG PAF sa Baha at Talibayog kaalinsabay ng malawakang pagpapalayas sa mga mamamayan dito at tinayuan din ng laking platung detatsment ng PAF ang Brgy. Encarnacion. Laking platung detatsment din ng PAF ang itinayo sa Brgy. Sa San Diego ng Lian nito lamang Hulyo 4, habang isang kumpanya naman ng 1st IBPA ang idinagsa sa Brgy. Laiya Aplaya, San Juan noong Hunyo 3. Sa Brgy. Bulsa ng San Juan ay may presensya ng Philippine Marines at mga militar ng 1st IBPA.

Pinalitan naman ng regular na puwersa ng Philippine Army ang dati nang kampo ng CAA sa Brgy. Pulang Bato habang nananatili ang mga dati nang kampo ng 59th IBPA at 731st CG PAF sa iba’t ibang bahagi ng lalawigan.
Sa bayan ng Calaca, magkakasunod na tinayuan ng laking platung detatsment ng PAF ang mga barangay ng Coral ni Lopez at Taclang Anak, gayundin ang karatig nitong baryo ng Patugo at Sukol ng Balayan nito lamang buwan ng Hunyo.

Sa pangkabuuan, humigit kumulang dalawang batalyon ng magkakasanib na puwersa ng Philippine Air Force, Philippine Army at ilang elemento ng Philippine National Police ang kasalukuyang nakapakat ngayon sa mga sibilyang komunidad sa lalawigan.

Sa bawat lugar na dinagsaan ng deployment ng militar, kumakaharap ang mga mamamayan sa matitinding isyu at suliranin sa lupang sakahan, tirikan at kabuhayan. Ang matinding militarisasyong nagaganap ngayon sa lalawigan ay bunsod ng labis na takot at desperasyon ng estado sa ibayong paglakas, paglawak at paglalim ng pundasyon ng rebolusyonaryong pagkilos, pagkamulat at pagkakaisa ng mamamayan sa lalawigan. Bahagi ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte, layon ng masinsin at malaganap na presensya ng mga militar sa mga komunidad ang paghahatid ng takot sa mga nakikibakang mamamayan upang maisakatuparan ang mga tinututulang proyekto at negosyo ng mga naghaharing uri sa lalawigan. Bukod sa pagtatayo ng mga detatsment sa mga nabanggit na barangay, nagtutuloy tuloy din ang paglulunsad nito ng mga operasyong militar sa mga karatig na komunidad tulad ng Pantay, Sales at Quezumbing sa Calaca, Lumanyag sa Lian, Kaylaway ng Nasugbu. Nagpapatuloy din ang paggamit ng mga militar sa mga sibilyang pasilidad tulad ng ginawang ilang araw na pagtigil ng mga ito sa eskwelahan ng Brgy. Calo, Lobo at barangay hall ng Bacao sa bayan ng Taysan.

Kalakhan sa mga naganap na bagong deployment ng kasundaluhan ay isinagawa dalawang linggo bago kinansela ng rehimeng US-Duterte ang nakatakda na sanang peace talks noong Hunyo 28 at ang kaakibat nitong kasunduang stand-down. Habang patuloy na iginigiit ni Duterte ang mga di- makatwirang pre-kondisyon sa pagpapatuloy ng peace talks, patuloy namang naghahalihaw ang mga kasundaluhan nito sa demokratikong karapatan ng mamamayan at nagpapatupad ng batas militar sa mga komunidad tulad ng pagkontrol sa galaw ng mga tao, pag-interoga at pangha-haras sa mga sibilyan at lider-magsasaka. Ang malaganap na militarisasyon ngayon sa komunidad ay nakabalangkas na rin sa matagal nang plano ng rehimeng US-Duterteng ipataw ang Martial Law sa buong bansa; lalo pa sa kasalukuyang kalagayan na papatindi ang disgusto ng iba’t ibang sektor ng lipunan sa sagad- sagaring paglapastangan ni Duterte sa karapatan at buhay ng mamamayan.

Sa gitna ng lahat na ito, militanteng pagkilos ang naging tugon ng mga mamamayan ng Batangas. Sa Brgy. Coral ni Lopez, kagyat na inilunsad ng mga magsasaka ang dayalogo sa barangay sa mismong araw ng pagdating nga mga ito noong Hunyo 17 upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa ginawang pagkakampo sa kanilang lugar. Nanindigan ang mga magsasaka at Sangguniang Barangay laban sa presensya ng mga militar dahil sa napakahaba ng karanasan ng paglabag ng mga ito sa karapatang pantao sa baryo. Mistulang isinandal sa pader ng nagngangalit na mamamayan ang hanay ng PAF nang iparamdam sa kanila ng mga residente na hindi sila tanggap sa baryo o saan mang sulok ng lalawigan. Binaybay ng mga mamamayan ang kanilang mahabang karanasan ng pakikihamok sa panginoong maylupa na si Lopez at ang karahasang dinanas sa kamay ng mersenaryong tropa ng AFP. Matapos ang dayalogo, militanteng kinumpronta ng mga magsasaka ang mga nagkakampong sundalo sa mismong bahay na inookupa ng mga ito.

Sa Laiya Aplaya, matapang na hinarap at kinastigo ng mamamayan ang ginawang pag-okupa at pagbabakod ng barbed wire ng mga militar sa kanilang lupang sinasaka. Ilang beses nilang napigilan ang tangkang pagkakampo ng mga militar subalit sa huli ay gumamit ang mga ito ng dahas upang maisakatuparan ang kanilang balak. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga mamamayan na mapaalis ang mga ito sa kanilang protest camp na naunang inokupa at pinasok ng mga militar at nagkakaisa nilang hinarangan ito ng kanilang mga bangka at binakuran sa kalaunan upang hindi makapasok ang mga sundalo. Tuluy-tuloy din ang inilulunsad nilang mga pagkilos at paglalantad sa tunay na dahilan ng presensya ng mga militar sa baryo sa gitna ng nakaambang muling pagdemolis sa kanilang mga tahanan.

Kinukundena naman ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas ang kawalang aksyon at tahasang pagpahintulot ng mga lokal na pamahalaan at ni Gubernador Hermilando Mandanas sa nagaganap ngayong pasismo at paglabag sa karapatang pantao ng mga mamamayan sa Batangas. Hindi lamang inutil ang mga ito sa gitna ng matinding kahilingan ng mga mamamayang palayasin ang mga militar sa kanilang komunidad, bagkus sila mismo ang nasa unahan ng mga proyektong nakaambang malawakang magpalayas at yumurak sa karapatan ng mamamayan sa lupa at kabuhayan.

Nangangarap nang gising ang magkakasabwat na rehimeng US-Duterte, mga panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at mga bayarang hukbo ng Philippine Air Force at Philippine Army kung iniisip nilang sa pamamagitan ng militarisasyon ay mapapayukod nila ang nakikibakang mamamayan sa lalawigan. Ang layuning paralisahin ang pagkilos at supilin ang pagkakaisa ng mamamayan ay magsisilbing boomerang na may mas matinding balik sa pwersa ng nagkakampong kaaway. Dagdag din na layunin ng mga ito sa pagpuwesto sa mga pook sibilyan ang paggamit sa mga mamamayan bilang human shield laban sa New People’s Army. Subalit, tulad ng tubig at langis, hindi kailanman papanig ang mamamayan sa reaksyunaryong hukbong nandarahas dito at instrumento ng mga pangunahing kaaway ng mamamayan tulad nina Lopez, Campos, Henry Sy, Gokongwei, Roxas, Ayala, Zobel at iba pang naghaharing uri sa lalawigan.

Ang bawat karahasang itinutugon ng estado sa lehitimong paggigiit ng mga mamamayan ng Batangas sa kanilang demokratikong karapatan ang siya ring magluluwal ng ibayong pagkawasak at pagkagapi ng bayaran at berdugong militar at estadong nagsisilbi lamang sa mga naghaharing uri. Habang dinadahas at patuloy na nakakaranas ng panlilinlang at pagyurak sa karapatan, lalo lamang naitutulak ang mamamayang lumaban, humawak ng armas at sumapi sa NPA hanggang sa ganap na matamo ang tagumpay laban sa pasismo at huwad na kaunlarang isinusulong ng estado. Mistulang apoy na isinugba sa nag-aalab nang damdamin ng mamamayan ng Batangas ang pasismo at diktadura ng rehimeng US-Duterte na ibayong magpapalagablab sa rebolusyonaryong hanay hanggang sa ganap na maitatag ang tunay na maka-mamamayang demokratikong gubyernong bayan.

Kaugnay nito, laging nakahanda ang NPA-Batangas upang papanagutin ang pwersa ng PAF, PA at SAF sa kanilang mahabang listahan ng mga paglabag sa karapatan ng mamamayan ng Batangas. Hindi mangingiming atakehin ng BHB ang lahat ng mga detachment o kampo ng yunit ng kaaway na nakadeploy sa lalawigan.

Napakaaga pa para makalimutan ng mga militar ang kanilang sinapit sa Brgy. Patugo, Balayan noong 2010 nang palayasin sila ng mamamayan sa baryo matapos harasin ng isang team ng NPA ang mga kaaway na nagkampo sa nasabing barangay. Taong 2015 naman sa Baryo ng Calantas ng tambangan sila ng isang yunit ng EDC-NPA Batangas dahil din sa pagkakampo nila dito, sumunod na taon naman ay binira ang kampo ng CAA sa Barangay ng Laiya. Nito lamang Marso 2018, inisnayp at hinaras naman ng yunit ng NPA ang nakakampong tropa ng CAA sa Brgy. Aga at nag-ooperasyong PAF sa Brgy. Patugo habang nilunsaran naman ng bomba-haras ang kampo militar sa Bulsa.

Sapagkat tanging ang NPA lamang ang nagtatamasa ng mainit at tapat na suporta at pagtataguyod ng masang inaapi at pinagsasamantalahan sa lalawigan, patuloy itong magtatagumpay at ibayong lalakas at hindi kailanman kayang tapatan, anumang karahasan at panunupil ang iwasiwas ng nahihibang na rehimeng US-Duterte! #

Topics: Batangas, human rights, Coral ni Lopez

Latest statements

NDFP-SMR rejects localized peace talks CPP to Malacañang: “A ‘no’ is a no” Pagbayarin nang mahal ang pasistang AFP at mga asset nila! Paigtingin at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan! Localized peace talks will fail CPP rejects Duterte ‘localized peace talks’ On the alleged NPA “purging” in North Cotabato The mad tyrant and his DDS are on the loose!

Other statements by Apolinario Matienza, NPA-Batangas (Eduardo Dagli Command)

Pagpatay kay Mayor Antonio Halili: Mukha ng Malaganap na Karahasan at Pamamaslang; Martial Law sa Batangas! Matagumpay na Operasyong Bomba-Haras sa Kampo Militar sa San Juan, Inilunsad ng BHB sa Batangas! Matagumpay na Hakbang Pamamarusa kay Kapitan Mario ‘Mayok’ Sulit na Iginawad ng BHB, Ipinagbunyi ng Mamamayan ng Batangas! Nasugbu 9: Human Rights Defenders, Biktima ng Abusong Militar!
Nakapiring ang batas, nagpapatuloy ang de facto Martial Law sa Batangas
Kondenahin ang Papatinding Pasismo ni Ramon Ang at Asturias Mining sa Nagpapatuloy na Paglaban ng mga Mamamayan Kontra-Mina sa Brgy. Baha at Talibayog ng Calatagan Sa Ngalan ng Ginto, Dumadanak ang Dugo!
Pambobomba at Pwersahang Pagpapalikas, Nagbabadyang Martial Law sa Batangas at Buong Pilipinas!
Ramon Ang at mga Militar: Duguan ang Kamay sa Magkakasunod na Pamamaslang sa mga Mamamayan ng Baha at Talibayog!
Proyektong Mina ng Asturias, Kontra-Magsasaka, Salot sa mamamayan at Mapanira sa Kalikasan!
Back to statements