PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas Rehiyon-Panay, sa okasyon ng ika-49 anibersaryo sa
pagkatatag ng New People’s Army

Ibayong Paigtingin ang mga Taktikal na Opensiba at Bigwasan ang Rehimeng US-Duterte!

Ang Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Panay ay buong kagalakan at mahigpit na nakikiisa sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma, mga kasapi at kadre ng PKP, buong rebolusyonaryong pwersa at sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng pagkatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang tunay na hukbo ng mamamayan. Kasabay ng pagdiriwang na ito, iniaalay namin ang pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng mga kasamang nagbuwis ng buhay para sa pagsulong ng digmang bayan at sa pagkamit ng tunay na pambansang kalayaan mula sa pagsasamantala at pang-aapi ng imperyalistang Estados Unidos at mga lokal na kasabwat na naghaharing uri ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya-komprador.

Isa sa mga tampok na bahagi ng ating pagdiriwang ngayon ang pagtipon ng ating mga kaalaman at karanasan sa paglunsad ng digmang bayan sa mga nagdaang taon, at muling pagtibayin ang ating komitment para sa mas masigasig na pagsisikap sa mga susunod na taon upang ibayong sumulong pa ang armadong pakikibaka. Maging bahagi na rin ito ng ating paghahanda sa pagdiriwang ng makasaysayang ika-50 taon ng PKP at ng BHB. Nararapat na tukuyin kapwa ang ating mga kalakasan at kahinaan at humalaw ng dagdag na mga aral upang mas mapahusay pa ang ating buong gawain sa armadong pakikibaka. Mahigpit na tungkulin ng PKP-Panay na tiyakin ang wasto at absolutong pamumuno ng sa BHB, himukin ang malawak na suporta ng masa at samantalahin ang mas umiinam na obhetibong sitwasyon para sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, at determinadong umambag nang mas mahigit pa sa nakaraan para sa kabuuang pagsulong ng digmang bayan sa buong bansa.

Sumulong ang ating armadong pakikibaka sa Panay nitong nagdaang taon sa gitna ng mas pinatinding pagsasamantala at pang-aapi ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon at sa buong bansa. Lalong tumingkad ang pagiging makatarungan ng ating armadong pakikibaka nang arbitraryong putulin ni Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng NDFP at GRP, lalong minilitarisa ang sibilyan na burukrasya sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga kilalang pasistang heneral, at inilarga ang kanyang kontra-mamamayang gyera sa buong bansa. Walang hiyang idineklara ni Duterte bilang terorista ang CPP-NPA-NDF gayong siya itong nagtatampisaw sa dugo ng libu-libong mga maralitang biktima ng kanyang hangal na mga gyerang “kontra-droga”, “kontra-terorismo” at kontra-Moro. Maging ang mga sibilyang progresibong indibidwal at organisasyon ay tinarget ng pasismo ng estado sa pamamagitan ng mga extra-hudisyal na pamamaslang, mga gawa-gawang kaso at demonisasyon.

Katulad ng nararanasan sa ibang bahagi ng bansa, sa pagbukas ng taong 2018 kaagad na naramdaman ng mga mamamayan ng Panay ang mas tuminding kahirapan dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga batayang bilihin bunga ng pagpapataw ng rehimen ng dagdag na malaking buwis (TRAIN). Mas pinalubha pa nito ang tindi ng hirap ng mga mamamayan dulot ng iba pang kontra-mamamayang programa tulad ng huwad na reporma sa lupa, agresibong pagpapalit-gamit ng lupa sa mga malalawak na palayan, napakababang sahod ng mga manggagawa sa industriya at agrikultura, malawakang kontraktwalisasyon, at ang nagbabadyang jeepney phase-out.

Mga Tampok na Tagumpay ng Ating Armadong Pakikibaka sa Panay

Ang mga lagim ng paghaharing US-Duterte sa buhay ng mga mamamayan sa isang banda at ang mahigpit na pagtangkilik ng BHB sa interes ng masang anakpawis sa kabilang banda sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ay umani ng suporta at pagtitiwala ng malawak na masa, at humikayat sa maraming kabataan na sumapi sa BHB. Karamihan sa kanila ay mula sa uring magsasaka na pangunahing dumadanas ng kahirapan. Sa loob ng isang taon, nagdagdag ang ating hukbo sa rehiyon ng isang malaking platun. Mas naparami din ang bilang ng mga magsasakang sumapi sa mga lokal na yunit ng milisyang bayan na pangunahing nangalaga sa depensa, kapayapaan at kaayusan sa kani-kanilang mga lokalidad, at nagbibigay ng direktang suporta sa mga pultaym na yunit ng hukbo.

Sa loob ng mga yunit ng hukbo, mas mapahusay ang sistema ng mga gawaing pang-ideolohiya, pulitika at organisasyon ng mga Pulang mandirigma at kumander at napanatili ang mataas na antas ng kamulatan sa paglilingkod sa masa, matibay na disiplina, at mas napaunlad ang kakayahan sa paggampan ng mga pangunahing gawain na pagsusulong ng taktikal na opensiba, pagtatayo ng base at pagtulong sa rebolusyong agraryo ng mga masang magsasaka.

Sa buong taon, nakapaglunsad ang BHB-Panay ng mahigit 20 ka taktikang na opensiba (TO) na nagresulta sa pagkasamsam ng mahigit 20 na iba’t-ibang kalibreng mga armas mula sa kaaway at nagdulot ng di-bababa sa 10 patay at 20 sugatan sa mga pasistang tropa ng AFP, PNP at CAFGU. Ang ating mga aksyong militar ay pangunahing itinuon sa pagparusa ng mga armadong tropa ng kaaway na sangkot sa mga katiwalian laban sa mamamayan at naghahasik ng terorismo sa kanayunan, at upang depensahan ang kagalingan at mga tagumpay ng masa mula sa kanilang rebolusyonaryong pakikibaka. Sa kabilang panig, tatlo sa ating mga kasamahang Pulang mandirigma ang matapang na nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa mga mersenaryong tropa ng AFP.

Ang BHB ang nagsilbing pangunahing organisasyon ng Partido sa pagpapalawak ng mga sona at baseng gerilya at pagtatatag ng solidong pundasyon ng baseng masa sa kanayunan ng Panay. Nagiging matapang ang masang magsasaka sa paggiit ng kanilang karapatang magbungkal ng kanilang lupain laluna sa kabundukang bahagi, na inaagaw ng Philippine Army, ng Department of Environment and Natural Resources, ng National Irrigation Administration, Department of Tourism at iba pang ahensya ng reaksyunaryong gobyerno. Dahil kahirapan o kamatayan at hindi kabuhayan ang mga proyektong pinipilit ng rehimen sa masang magsasaka, magiting na ipinagtatanggol ng hukbong bayan ang mga karapatan ng magsasaka, kabilang ang kanilang demanda para sa nararapat na presyo ng kanilang mga produkto, pagpapababa sa usura, makatarungang sahod at pagtutol sa mapaminsalang mga dambuhalang dam.

Mga Pangunahing Hamon para sa Susunod na mga Taon

Kailangan nating dagdagan ang sigasig at pagsisikap upang pukawin, organisahin at pakilusin ang malawak na hanay ng kabataan lalo na mula sa uring manggagawa at petiburgesya sa mga bayan at kalunsuran para sa armadong pakikibaka. Napakarami sa kanila ang pinagkaitan ng reaksyonaryong estado ng karapatan sa libreng edukasyon, desenteng trabaho at kalayaang linangin ang kanilang mga kakayahan. Dapat nating maramihang himukin sila para buong panahong maglingkod sa sambayanan lalo na sa pagsusulong ng digmang bayan sa kanayunan.

Ang BHB-Panay ay marapat na magpursige upang mas paramihin at palawakin ang mga taktikal na opensiba sa rehiyon na pangunahing dumidiin sa pagsamsam ng mga armas mula sa kaaway, pagpaparusa sa mga teroristang tropa ng AFP at PNP at mga galamay nito, at umambag sa pambansang paglaban at pagbigo sa all-out war ng rehimeng US-Duterte, at pagsusulong ng digmang bayan tungo sa mas mataas na antas. Sa pagpapalakas ng ating armadong pakikibaka, mahigpit na hawakan ang linya ng malawak at masinsing pakikidigmang gerilya batay sa lumalawak at lumalalim na baseng masa. Kasabay ng paglakas ng ating mga taktikal na opensiba, mabilis na paramihin din ang mga rebolusyonaryong organisasyon at lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika ng masa, at ilunsad ang malawak at masigasig na rebolusyong agraryo sa kanayunan.

Lalong palawakin ang nagkakaisang hanay laban sa pasismo at tiraniya ni Duterte. Araw-araw ay tumitindi ang galit at pagkamuhi ng mamamayan sa berdugo at papet na pangulo, at lumulubha ang pagkalantad at pagkahiwalay nito sa mga mamamayang naghihikahos dahil sa dagdag na buwis at mataas na presyo mga bilihin, gutom, kawalan ng hanapbuhay at pinagkakaitan ng mga karapatan. Dapat na bigkisin ang lakas ng mga mamamayang nakikibaka at nagtatanggol sa kanilang karapatan, pagpapairal ng tunay na demokrasya, panlipunang hustisya at kapayapaan. Pukawin at pakilusin ang pinakamaraming bilang na kakayanin upang labanan ang mga pagtatangkang diktadurya ng rehimeng Duterte hanggang sa tuluyang pagbagsak nito.

Dagdag na hamon para sa BHB-Panay ang pagmamayabang ni Duterte at ng AFP na uubusin tayo nitong taon. Dapat na sagutin ito ng mas maraming mga taktikal na opensibang bigwas sa ulo, hindi lamang para ipamukha sa kanila ang kahungkagan ng kanilang ambisyon, mas higit pa ay mabigyang katarungan ang napakaraming biktima ng tumitinding pasismo ng reaksyonaryong rehimen.

Topics: NPA, Panay, #NPA49

Latest statements

NDFP-SMR rejects localized peace talks CPP to Malacañang: “A ‘no’ is a no” Pagbayarin nang mahal ang pasistang AFP at mga asset nila! Paigtingin at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan! Localized peace talks will fail CPP rejects Duterte ‘localized peace talks’ On the alleged NPA “purging” in North Cotabato The mad tyrant and his DDS are on the loose!

Other statements by Julian Paisano, Political Bureau, CPP-Panay

Labi nga paigtingon ang taktikal nga opensiba kag bunalan ang rehimeng US-Duterte! AFP-PNP spreads anti-NPA black propaganda to cover up their crimes against the people and their defeat in NPA’s tactical offensives Exact Justice, get the 61stIB pay its crimes against the people! 2 Sibilyan, Pinatay Sang 61st IBPA Ikondena ang dispersal at pamamaril sa mga magsasaka sa Hacienda Montecarba! Condemn the violent dispersal and shooting of peasants in Hacienda Montecarba! Enough with terror and deceptions, End Oplan Bayanihan!
Back to statements