PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

NPA imposes punitive action vs. Sumifru, Highland banana firms in Davao

Workers and peasants in corporate plantations around Southern Mindanao are rejoicing Saturday’s punitive action carried out by Red fighters of 1st Pulang Bagani Battalion-New People’s Army against foreign-owned Sumitomo Fruits Corp. (SUMIFRU) and Ayala-owned Highland Banana Corporation in Sitio Tigon and Sitio Sicao, Brgy. Tamayong, Calinan District in Davao City. Three boom truck sprayers were simultaneously gutted down and pushed down a cliff at around 8am on January 13, 2018.

The recent NPA action in Davao City is part of the revolutionary movement’s policy to penalize big bourgeois comprador companies which continue to exist with impunity by inflicting unimpeded environmental destruction and exploitation of peasants and workers.

SUMIFRU and Highland are both notorious for exploiting workers’ welfare by dishing out barely liveable wages, subjecting them to inhuman working conditions, union busting and other repressive labor practices. Particularly in their farms in Davao City, both companies push plantation workers to work almost 12 hours, sometimes 16 hours daily under different schemes meant to extract super-profit. Packing plant workers are also made to work the same length of hours without sufficient safety implements.

SUMIFRU and Highland, likewise, continue to utilize toxic chemical fertilizers and pesticides in their boom truck sprayers. Workers report that they are routinely exposed to the harmful chemicals being sprayed by boom trucks.

On the other hand, peasant families who initially expected to be alleviated from poverty by entering into agri-business venture agreements with SUMIFRU and Highland are faring no better under highly-exploitative arrangements that eventually cost them their lands. With no control over production, they fall prey to the companies’ exclusive and manipulative management schemes that have buried them deep into indebtedness and have resulted in the seizure of their lands.

SUMIFRU and Highlands have racked up billions in profit from the sweat and blood of thousands of workers who are paid slave wages under cruel working conditions. They are responsible for the landgrabbing of thousands of hectares as they launch aggressive corporate expansion through various means of swindling, intimidation, ambiguous legalese or “corporate assumption” in order to supposedly “salvage” banana
farms’ productivity.

Without the punitive actions being meted out by the New People’s Army against foreign-owned and large corporations, the Filipino people and country’s resources will continue to be a watering hole for imperialist greed, especially with the US-Duterte regime’s adamant maneuver to betray national and economic sovereignty via federalism and the Charter Change. With the rate he is going, the fascist sell-out Rodrigo Duterte will stop at nothing to surrender the country to neoliberal interests at the expense of the working class. In these times of tyranny and repression, the masses look to the NPA to defend their democratic interests.

=================================================================================

Kompanya sa sagingan nga Sumifru, Highland ipahamtangan og silot sa NPA sa Davao

Gikalipay sa mga mamumuo ug mag-uuma sa mga kapitalistang plantasyon sa tibuok Southern Mindanao ang aksyong pagsilot niadtong Sabado nga gipahamtang sa mga Pulang manggugubat ilalom sa 1st Pulang Bagani Battalion sa New People’s Army batuk sa langyawng Sumitomo Fruits Corp. (SUMIFRU) ug sa Highland Banana Corporation nga gipanagiyahan sa mga Ayala sa Sitio Tigon ug Sitio Sicao, Brgy. Tamayong, Calilnan District sa Davao City. Tulo ka boom truck sprayer ang dungan-dungang gidabdaban ug gitulod sa pangpang, alas 8 sa buntag niadtong Enero 13, 2018.

Ang bag-ohay nga aksyon sa NPA sa Davao City kabahin sa palisiya sa rebolusyonaryong kalihukan nga silotan ang mga dagkung kompanya sa mga burges-komprador kinsa padayong gawasnon nga nagapahamtang og kadaot sa kinaiyahan ug pagpahimulos ngadto sa mga mag-uuma ug mamumuo.

Ang SUMIFRU ug Highland mga iladong mapahimuslanon sa kaayohan sa mga mamumuo pinaagi sa paghatag og halos-dili makabuhi nga suholan, pagpatrabaho ilalom sa dili tawhanong mga kondisyon, pagbungkag og unyon ug uban pang mga malupigong mga pamaagi sa pamuo. Partikular sa ilang mga plantasyon sa Davao City, ginapugos sa maong mga kompanya ang ilang mga mamumuo sa sagingan nga motrabaho og hapit 12 oras, usahay 16 oras matag adlaw ilalom sa lain-laing iskema nga nagtumong sa paghukhok og dagkung ginansya. Pugos usab nga ginapatrabaho ang mga mamumuo sa packing plant sa susamong gidugayon nga oras nga walay saktong himan alang sa proteksyong panglawas.

Dugang pa, padayong nagagamit ang SUMIFRU ug Highland og makahilo nga mga kemikal nga pestidyo ug abono sa ilang mga boom truck sprayer. Matud sa mga mamumuo, kanunay silang bulnerable sa mga makadaot nga kemikal nga gina-ispray sa mga boom truck.

Sa pikas bahin, ang mga mag-uuma nga unta nangandoy nga malingkawas sa kawad-on ug kinsa misulod sa mga agri-business venture agreement tali sa SUMIFRU ug Highland walay kaayohang natagamtam ilalom sa labihan ka mapahimuslanong kasabotan nga hinungdan sa pagka-ilog sa ilang mga yuta. Tungod walay kontrol sa produksyon, ginabiktima sila sa eksklusibo ug malinlanhong mga iskema sa kompanya nga naglubong kanila sa utang ug miresulta sa pagkawala sa ilang yuta.

Bilyones ang nakawkaw sa SUMIFRU ug Highlands gikan sa singot ug dugo sa liboan ka mga mamumuo kinsa nagadawat lang og ulipong suholan ilalom sa mangtas nga mga kondisyon sa pamuo. Sila ang hinungdan sa pagpangilog og liboan ka ektaryang yuta sa ilang agresibong paglunsad og ekspansyon sa lain-laing paagi sama sa pagpangilad, pagpanghulga, makalimbong nga balaod o “corporate assumption” nga kuno aron salbaron ang produktibidad sa mga plantasyon sa sagingan.

Kun wala ang mga aksyong pagsilot nga ginapahamtang sa New People’s Army batuk sa mga dagku ug langyaw korporasyon, padayong mahimong gatasan sa imperyalistang kahakog ang katawhang Pilipino ug ang rekurso sa nasud, labaw na sa pinugos nga maniobra sa rehimeng US-Duterte nga ibaligya ang atong nasudnon ug ekonomikanhong soberanya pinaagi sa pederalismo ug Charter Change. Dili mohunong ang maluibong pasista nga si Rodrigo Duterte nga ihanyag ang nasud ngadto sa interes sa neoliberalismo bisan pa sa kaparaotan sa hut-ong anakpawis. Niining panahon sa pagpanglupig ug pagdaug-daog, nagsalig ang masa sa NPA aron panalipdan ang ilang mga demokratikong interes.

Topics: Tactical Offensives

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Rubi del Mundo, NDFP Southern Mindanao

A woman’s place is still in the revolution NPA refutes planting bombs in Davao; scoffs US-Duterte regime for whipping terror hysteria Revolutionary justice meted against CAFGU-Alamara recruiters in Talaingod More NPA recruits, Red forces to struggle vs. Duterte’s Martial law Rally the masses by the millions; forward the people’s war for genuine peace Oppose Lapanday-PNP collusion, install landless tillers in Tagum City now! Revolutionary gov’t indicts Aquino, et al in bloody dispersal of civilian Lumad, farmers
Back to statements