PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Padayong Moasdang Taliwala sa Panganti nga Puohon ang Rebolusyunaryong Kalihukan sa Pasistang Rehimeng US-Duterte!

Ka Norcen Mangubat, Spokesperson
Regional Committee
CPP-North Central Mindanao


26 December 2017

Gipasidunggan sa Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region (PKP-NCMR) ang tibuok rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa mga nahimong kalampusan sa tibuok tuig sa 2017 sa pag-usbaw sa rekrutment, pagpalapad sa baseng masa, pagpaasdang sa lain-laing kampanyang masa ug labaw pang pagpa-asdang sa armadong pakigbisog sa rehiyon.

Sulod sa usa ka tuig, miusbaw ang kinatibuk-ang ihap sa mga baryong nalihukan og 17%. Kadungan niini ang pagtaas usab sa ihap sa mga nahimong myembro sa mga organisasyong masa nga nadugangan og 21% gikan sa kanhing ihap. Samtang nadugangan usab og 7% ang ihap sa mga milisyang bayan sa mga baryong atong ginalihukan. Padayon usab nga naga-asdang ang ligal-demokratikong kalihukang masa sa kasyudaran taliwala sa balaod militar ug uban pang mga pasismo sa estado.

Sa susamang higayon, nakalunsad usab kita og kinatibuk-ang 22 ka hugna nga kalihukang masa, pinaagi sa agraryong rebolusyon ug uban pang pangmasang pakigbisog aron iasdang ang ilang katungod alang sa yuta, panginabuhian, disenteng pamuyo, ug susama. Unom niini ang anaa sa ang-ang baryo, 14 ka inter-lumpong sa baryo ug duha ka inter-lungsod nga ang-ang diin nakabenipisyo ang liboan ka pamilya. Samtang nahimo usab nga aktibo ang ligal-demokratikong kalihukang masa sa kasyudaran sa Lakbayan ng Pambansang Minorya sa pagpasibaw sa isyu sa katawhang Lumad ug Moro ug sa Baktas BTL sa pagpaduso sa katungod sa mga mag-uuma sa yuta.

Samtang sa natad sa militar, nagmalampuson usab ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagbaton niini sa mga tahas sa paglumpag sa pulitikanhong gahum. Sulod niining tuiga, mikabat og 131 ka opensibang militar, nga anaa sa inisyatiba sa BHB, ang nalunsad sulod sa rehiyon. Samtang nakasinati usab kini og kapin napulo ka depensiba gikan sa inisyatiba sa kaaway. Niini nga mga aksyong militar, nakaangkon ang kaaway og kinatibuk-ang 141 ka killed-in-action (KIA) ug 109 ka wounded-in-action (WIA). Sa pikas bahin, 12 ka myembro sa BHB ang mihalad sa ilang kinabuhi ug namartir sa rebolusyon samtang 15 usab ang nahimong WIA. Sa armory, subling nadugangan ang ihap sa mga armas nga natigom sa BHB, kung asa mikabat sa 107 ka armas ang nadugang gikan sa malampusong mga aksyong militar sa BHB.

Sa ideolohiya, nagmalampuson usab kita sa pagpahigayon og mga serye sa kursong pang-Partidong pagtuon, taliwala sa mga pagpamig-ot sa reaksyunaryong estado. Suma total, nakalunsad kita og 43 ka hugna sa Batakang Kursong Pangpartido nga diin 49% sa kinatibuk-ang ihap sa membro sa Partido ang nakakuha. Pito ka hugna sa Intermidyang Kursong Pangpartido ug duha ka hugna sa Abanteng Kursong Pangpartido ang nalunsad.

Sa tibuok dagan niini nga kadaugan ug kapildihan, nagmalampuson usab kita sa pagrekluta og mas daghan pang rebolusyonaryo nga naggikan sa mismong mga kalihukan. Miusbaw ang ihap sa atong personel og 9% gikan sa daang ihap. Samtang anaay dugang 13% sa mga myembro sa Partido.

Napamatud-an lamang sa atong Partido nga hinog ang mga kahimtang, sama sa padayong pagpangilog og mga yuta sa mag-uuma, kontraktwalisasyon, bangis nga gubat kontra druga, gubat kontra terorismo ug Oplan Kapayapaan sa rehimeng US-Duterte, ug pinaagi sa tukmang plano ug pagtrabaho mas labaw pang pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukan. Samtang nagkabangis ang mga laraw sa rehimeng US-Duterte, nagkakusog usab ang lanog sa katawhang nilupigan ug pinahimuslan ug sa rebolusyonaryong kalihukan aron pakyason ang iyang diktaduryang laraw.

Mabuhi ang ika-49 ka tuig nga kasumaran sa Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang Nasudnong Nagkahiusang Prente!

Ka Norsen Manggubat
Tigpamaba
PKP-NCMR

Topics: CPP 49th

Latest statements

NPA imposes punitive action vs. Sumifru, Highland banana firms in Davao NPA declares deputy police chief as POW, slams illegal arrest of farmers in North Cotabato Rehimeng US-Duterte, ibabagsak ng lumalakas na pagkakaisa ng sambayanan On AFP’s grand delusion of reducing “half” of the NPA Paolo Dutertes resignation, a political ploy NPA punishes mining company in Davao Oriental Isolate completely and overthrow the oppressive US-Duterte regime

Other statements by Ka Norcen Mangubat, Regional Committee, CPP-North Central Mindanao

On 49th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines: Further Advance amidst the threat of US-Duterte’s Regime of Annihilating the Revolutionary Movement! Patuloy na sumulong sa gitna ng pakanang dudurugin ang rebolusyunaryong kilusan ng pasistang rehimeng US-Duterte! Possibilities are High for Reviving the Soviet Spirit of Russia in the Philippines Thoroughly Accomplish Rectification, Further Advance in All Round-Way to Contribute to the Nationwide Endeavor of Raising the Level of the People’s War Hingpiton ang Pagtul-id, Pakusgon pa ang Tanang Bahin nga Pag-asdang sa Rehiyon Aron Makatampo sa Nasudnong Paningkamot sa Pagpataas sa Ang-ang sa Gubat sa Katawhan
Back to statements