PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Pagkaisahin ang mamamayan upang labanan ang Martial Law extension sa Mindanao ng pasistang rehimeng US-Duterte!

Nagmamadaling ipinasa ng rehimeng US-Duterte ang isang taong Martial Law extension at suspension ng writ of habeas corpus hanggang Disyembre 2018 sa Mindanao. Nagkukumahog na kumilos ang lahat ng mga kaalyado at alipures ni Duterte sa pangunguna ng AFP at lahat ng sangay ng gubyerno upang itulak ang Martial Law extension at palawigin ang pasistang paghahari ng rehimen sa Mindanao. Pilit na ipinatatanggap ni Duterte sa mamamayan na makatwiran ang pagpapapataw at pagpapalawig ng Martial Law sa isla upang bigyang-daan ang pagpapatindi ng militarisasyon laban sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front of the Philippines, mga progresibong organisasyon at nakikibakang mamamayan kabilang ang mga katutubong mamamayang Moro at Lumad.

Katambal ang deklarasyon sa CPP-NPA-NDF bilang mga terorista , ang pagkansela sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP at ang pagkaunsyami ng kanyang “rebolusyonaryong gubyerno”, walang ibang tutunguhin ang martial law extension kundi ang pagtatayo ni Duterte ng isang papet at pasistang diktadura. At tulad ng kanyang idolong si Marcos, susupilin ni Duterte ang lahat ng kanyang mga katunggali sa pamamagitan ng pasismo at militarismo.

Matapos wasakin ang buong Marawi City, pinalawig ni Duterte ang Martial Law sa Mindanao upang wakasan ang rebolusyonaryong kilusan sa isla at sagkaan ang di-mapigil na paglakas ng pakikibaka ng mamamayan.

Sa pamamagitan ng Martial Law extension gagamitin ni Duterte at ng AFP ang terorismo ng estado upang maghasik ng takot at teror hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Gagawing parang Marawi City ng rehimeng US-Duterte ang mga komunidad sa Mindanao kungsaan malakas ang rebolusyonaryong kilusan at ang armadong paglaban ng Bangsamoro. Sa ilalim ng Martial Law extension dadagdagan ng AFP ang mga panagupang tropa sa mga larangang gerilya ng NPA sa Eastern Mindanao. Muling idineploy dito ang 15th IBPA at 2nd Scout Ranger Battalion mula sa Marawi. Idinagdag din sa EastMinCom ang bagong tayong 88th at 89th IBPA.

Lalong titindi ang mga operasyong militar at paglabag sa mga karapatang pantao ng mga pasistang tagasunod ni Duterte sa militar, pulisiya at paramilitar laban sa mga magsasaka at katutubong mamamayan. Lalong madadagdagan ang kaso ng pagpaslang, iligal na pag-aresto, pananakot, intimidasyon, panggagahasa, sexual abuse, forced evacuation at marami pang iba. Katambal ng mga operasyong ito ang order ni Duterte na “patagin ng mga kabundukan” at “bombahin ang mga eskwelahan ng mga Lumad” ng isla sa pamamagitan ng mga aerial at mortar bombing at strafing, paggamit ng drone para sa surbeylans at strike operations. Ganito ang Martial Law ni Duterte, at tiyak na mas masahol pa sa sinasamba nitong diktador na Ferdinand Marcos.

Mariing kinokondena ng National Democratic Front-Southern Tagalog ang Martial Law extension sa Mindanao ng rehimeng US-Duterte. Walang ibang makikinabang dito kundi ang ang imperyalismong US, mga dayuhang korporasyon, mga panginoong maylupa at mga negosyo ng mga malalaking burgesya kumprador sa ating bansa. Wala itong ibang idudulot kundi pagsupil sa mga karapatan, pagwasak sa kabuhayan ng mamamayan at pandarambong sa likas na yaman sa Mindanao sa kapakinabangan ng mga dayuhan at mga lokal na naghaharing uri. Gagamitin lamang itong tuntungan ng rehimeng US-Duterte para ipataw ang Martial Law sa buong bansa.

Kailangang magbuklod ngayon ang mamamayan upang kagyat na tutulan at ipabasura ang Martial Law sa Mindanao at tutulan ang malupit at brutal na pasistang gyera ni Duterte. Hindi na dapat pang hintayin na ipataw ang Martial Law sa buong bayan. Ilantad at labanan ang lansakang pagyurak ng rehimeng Duterte sa mga karapatan ng mamamayan. Ilantad, labanan hanggang sa ibagsak ang papet at diktadurang rehimeng US-Duterte.

Kailanman, hindi magtatagumpay ang pinapangarap ng rehimeng US-Duterte na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan sa Mindanao at sa buong bansa. Tulad ng nangyari sa Martial Law ng diktadurang US-Marcos, magbubuklod at lalabanan ng mamamayan ang Martial Law ni Duterte na siyang nagpapahinog sa lumalalang krisis panlipunan sa Pilipinas. Itutulak ng Martial Law ni Duterte ang mamamayan para paigtingin ang kanilang pakikibaka upang ibagsak ang rehimeng US-Duterte.###

Topics: Mindanao , #US-Duterte , #MartialLawExtension

Latest statements

Padulong sa iyang pagkahugno ang pintas-sa-kababayen-ang diktador nga si Rodrigo Duterte Duterte’s war against Lumad intensifies in Southern Mindanao, NPA launches counter-attacks Rodrigo Duterte is a misogynistic tyrrant on his way to his downfall Nagkamangtas ang gyera ni Duterte batuk sa Lumad sa Southern Mindanao, kontra-atake gilunsad sa NPA 6 na elemento ng PNP-SAF sa Antipolo City, sugatan sa pananambang ng NPA-Rizal! Pagbati ng MGC sa opensibang militar NPA Rizal P25,000 bounty sa bawat Pulang mandirigma, desperadong hakbang ni Duterte

Other statements by Patnubay de Guia, NDFP Southern Tagalog

NDFP-ST to hold rally at Manila for 49th CPP anniversary Ilantad at labanan ang tumitinding atake ng rehimeng US-Duterte sa mamamayang Batangueño! Pagbayarin nang mahal ang Rehimeng US-Duterte sa mga Paglabag sa Karapatang Pantao ng Mamamayan! Pagpupugay sa mga Rebolusyonaryong Martir sa Nasugbu, Batangas
Pagbayarin ang rehimeng US-Duterte sa kanyang mga krimen sa mamamayan!
Back to statements