PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Digmang Bayan, sagot sa pagpapalawig ng Martial Law

Ang ekstensyon ng Martial Law sa buong Mindanao ay sadyang niluto ni Duterte katuwang ang mga ahente ng US at sagad-saring anti-komunistang sina Lorenzana, Esperon at Año sa kutsabahang US-Central Intelligence Agency-Pentagon (US-CIA-Pentagon) upang palawigin ang gera laban sa New People’s Army (NPA) at sa pangarap na lipulin ito sa taong 2018. Pinalalabas ng pangkating Duterte at Lorenzana na ang NPA ang pangunahing banta sa seguridad kabilang ang iba pang grupong lumalaban sa rehimeng US-Duterte upang i-kondisyon sa isipan ng mamamayan na tanggapin ang pagpapalawig ng isang taon ng Martial Law sa Mindanao.

Nais ring gawing lehitimo ng reaksyunaryong gobyerno ang paggamit ng pasismo at kamay na bakal bilang bahagi ng kontra-rebolusyunaryong kampanya nito laban sa rebolusyonaryong kilusan, pakikibaka ng Bangsamoro at pag-aaklas ng mamamayang Pilipino at upang supilin ang lahat ng mga kritiko ng rehimeng US-Duterte. Walang kagatul-gatol na pinagtibay ng kongreso at hudikatura ang planong pagpapalawig ng Martial Law ng pasistang rehimeng US-Duterte. Patunay na ang mga ito ay rubber stamp na lamang ni Duterte. Di maglalaon, muling mag-iimbento ang reaksyunaryo at pasistang Armed Forces of the Philippines-Philippine National Police (AFP-PNP) ng kung anu-anong dahilan para muling palawigin ang Martial Law hindi na lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa.

Subalit ang tunay na banta sa seguridad ng sambayanan ay ang rehimeng US-Duterte. Sa pagsasailalim ng rehimeng US-Duterte ng buong Mindanao sa Martial Law, lilikhain nito ang malawakang pagkawasak ng buong Mindanao tulad ng naganap sa Marawi City. Sisirain nito ang buhay, kabuhayan, tahanan at mga imprastruktura ng nanahimik na mamamayan at magtutulak sa ibayong kahirapan at kawalan ng katiyakan sa mapayapang pamumuhay at kapaligiran. Sa pagkagahaman ni Duterte sa kapangyarihan, di magtatagal, buong bansa ang isasailalim sa Martial Law at magdudulot ng pambansang kaguluhan at karahasan. Gagamitin nila ang Martial Law upang maipagtatanggol ang kanilang makauring interes at sa pamamagitan ng dahas ng estado, susugpuin nila ang mamamayang nakikibaka para sa kanilang karapatan sa lupa, sahod, trabaho at karapatan.

Patuloy na lalabanan at bibiguin ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayang Pilipino ang lahat ng mga atake ng estado. Ang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanan laban sa sunod-sunod na rehimen ang magpapatunay dito.

Patuloy na tatanganan ng NPA ang kanilang armas hangga’t hindi nilulutas ang mga ugat ng kahirapan sa bansa na ibinunsod ng paghahari ng mga panginoong maylupa at burgesya kumprador sa bansa na kumakapit sa paggamit ng dahas para makapanatili sa pwesto. Hindi kailangan ng mamamayang Pilipino ang Martial Law kundi tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Hangga’t ganito ang sistema sa bansa, higit na paiigtingin ng rebolusyonaryong kilusan at ng sambayanang Pilipino ang pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang sa makamit ang tagumpay at itayo ang sistemang sosyalista na magtitiyak ng kagalingan ng mamamayan.

Tungkulin ng CPP-NPA-NDFP na igiit ang dakilang misyon nito na palayain ang buong sambayanang Pilipino sa kontrol, pagsasamantala at pang-aapi ng sabwatang imperyalistang US, burgesya kumprador, despotikong panginoong maylupa at burukrata kapitalista. Digmang bayan ang tanging kaparaanan upang biguin at wasakin ang palalo, pasista at uhaw sa dugong utusang aso AFP-PNP hanggang sa tuluyang maibagsak ang rehimeng US-Duterte sa rehiyon at buong bansa.###

Topics: #MartialLaw, #US-Duterte, #MartialLawExtension, NPA, Mindanao

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Jaime “Ka Diego” Padilla, NPA-Southern Tagalog (Melito Glor Command)

Mensahe ng Melito Glor Command sa Pandaigdigang Araw ng Manggagawa ENDO at Kontrakwalisasyon, walang planong wakasan Rehimeng US-Duterte, hindi seryoso at sinsero ibalik ang usapang pangkapayapaan Pagpapatalsik kay CJ Serreno, pakana ni Duterte sa kanyang mga kritiko Pangangatwiran ni Duterte sa pag-insulto sa kababaihang NPA, insulto sa kababaihang Pilipino Pagbati sa matagumpay na sniping operation ng NPA-Mindoro Mga atake in Duterte at pagturing na “terorista” ang CPP-NPA-NDFP, desperadong hakbang ng rehimeng US-Duterte
Back to statements