PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Mahigpit na Pakikipagkaisa sa Kabataang Makabayan sa ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag

Ipinapaabot ng NDF-Bikol ang mahigpit na pakikipagkaisa sa Kabataang Makabayan sa ika-53 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ang rebolusyonaryong alipatong bitbit ng magkapatid na Romulo at Ruben Jallores, ilan sa pinakaunang mga KM sa rehiyong Bikol, ay isa nang umaalimpuyong lakas ng nagkakaisang hanay ng mamamayan. Mula sa pagkakatatag nito, pinatunayan ng KM ang dakilang layuning mulatin, organisahin at pakilusin ang hanay ng kabataang Pilipino para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Sa pangunguna ng Pangulong Duterte, nagkakaisa ang naghaharing uri, sa pag-asam nitong tuluyang pahupain ang lagablab ng rebolusyon sa kapuluan. Sa rehiyong Bikol, libu-libong pamilya ang biktima ng AFP-PNP-CAFGU sa ilalim ng tripleng gera—Oplan Tokhang, Oplan Kapayapaan at banta ng Batas Militar.

Buo-buong pamilya ang pinaralisa ng mga sumusuyod na operasyong militar sa kanayunan at kalunsaran kasabay ng pagpataw nito ng mga hindi makatwirang patakarang direktang nakaapekto sa kabuhayan at iba pang karapatan ng mamamayan. Dulot nito’y mas lalo pang nasadlak ang mamamayan sa mga di-makataong kalagayan ng kasalatan. Walang pugwang ang panghaharas, pananakot at pagbabanta sa mga aktibistang masang patuloy na nagwawagayway ng bandila ng mga kalayaang sibil.

Mula Pebrero hanggang Nobyembre ngayong taon, mahigit 140 na ang naitalang biktima ng iba’t ibang bisig ng armadong pwersa ng Rehimeng US-Duterte sa Bikol. Kabilang dito ang pagpaslang sa 3 kabataan sa Masbate. Sa Sorsogon, sa harap ng nag-uulol na kampanya ng karahasan at kaliwa’t kanang pamamaslang, daang mamamayan ang napilitang lumikas sa kani-kanilang mga lugar. Maraming kabataan ang napilitang tumigil sa pag-aaral dulot ng takot na bumalik sa kanilang lugar. Di iilang kabataan ang ngayo’y ipinupuhunan ang kanilang murang katawan sa paghanapbuhay upang makatulong sa pagtatawid ng kanilang mga pamilya.

Ang banta ng di-umano’y Provisional Revolutionary Government at ang kaakibat na isinusulong na Pederalismo ng rehimeng US-Duterte ay dagdag hakbangin upang lalo palawagin ang diktadurya ng naghaharing paksyon ng mga naghaharing-uri. Sa ilalim nito’y mabubuwag ang mga makinarya ng estado na nagsisiguro sa pananagutan ng gubyerno sa mamamayan. Bibigyang daan nito ang higit pang paninibasib ng mga haligi ng kalupitan ng estado sa kanayunan at kalunsuran.

Ang pagdedeklara ni Duterte na terorista ang CPP-NPA-NDF ay buo-buong pangangayupapa sa mga dikta ng imperyalistang US. Sa pagsantabi ng usapang kapayapaan, isinuko na niya ang anumang mga pagsulong na inaabot ng paghaharap ng Gubyerno ng Pilipinas at NDF tungo sa isang kasunduang naglalayong pawiin ang ugat ng kahirapan at armadong tunggalian. Binubusalan din niya ang anumang porma ng ligal na pakikibaka sa pamamagitan ng pagturing sa mga progresibong organisasyon bilang tagasuporta ng rebolusyonaryong kilusang lihim. Sa kanyang obsesyong padapain ang nagkakaisang hanay ng mamamayan, lalo lamang niyang itinutulak ang mamamayang baybayin ang landas tungong kanayunan.

Nahihibang ang rehimeng US-Duterte sa kanyang pagsalig sa terorismo ng estado upang pahupain ang pagkakaisa’t pagsulong ng paglaban sa isang estadong nagsisilbi sa interes ng mga gahaman. Pinasisibol ng pasismo ang pagtuklas sa paghulagpos. Inuudyok ng pangangalit sa pambubusabos ng dangal ang diwang mapanlaban. Pinalalaki ng isang di-makatwirang lipunan ang bagong heneresyon ng mga rebolusyonaryo. Ang kabataang namumulat ang pinakamalalim na balon ng mga tagapagtaguyod ng kalayaan.

Kabataan, pakamahalin ang sambayanan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

Topics: #US-Duterte, #KM53

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Maria Roja Banua, NDFP Bicol Region (Region V)

Hinggil sa Muling Pagbubukas ng Usapang Pangkapayapaan Alfredo ‘Ka Bendoy’ Merilos Katarungan para kina Liz Ocampo at Alfredo ‘Ka Bendoy’ Merilos! Hinggil sa Bigong Pagsalakay ng 31st IBPA sa NPA-CMC sa Brgy. Caditaan, Magallanes, Sorsogon Hinggil sa ika-32 Anibersaryo ng EDSA People Power I Baluktot na Kwento, Baluktot na Dila Pagbuklurin ang mamamayang Bikolnon sa gitna ng pananalanta ng matinding pagsabog ng Bulkang Mayon
Back to statements