PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Consecutive Offensives, Launched by the NPA against the pro-US AFP

Last June 21, 1:02 am, Red Fighters from the Armando Catapia Command (NPA-Camarines Norte) launched an offensive on the patrol base of the 902nd Infantry Brigade of the 9th Infantry (Spear) Division, PA in Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte. During the firefight which went on for 3 hours and 40 minutes, one soldier was killed and four were wounded on the side of the AFP. One K3 machine gun was also seized from the AFP. There were no casualties on the side of the NPA.

At 6:00 am on the same day, an NPA team, using a command-detonated explosive (CDX), blasted 2 trucks loaded with 15 or more soldiers, on their way to reinforce the AFP troops in Barangay Dumagmang. The demolition took place at a distance of around 400 meters from the 9th IB detachment in Barangay Mahawan-hawan, Labo. A firefight also ensued, which lasted for 10-15 minutes. On the side of the AFP, Corporal Rey Lota was killed, while four more soldiers were wounded. There were no casualties on the side of the NPA.

The CDX used by the NPA is different from the landmines which are banned by the Ottawa Treaty, which explode upon contact. The CDX used by the NPA explode only when the the designated bomber pushes the trigger of the blasting machine. This way, those in command can analyze the situation before ordering the bomber to push the trigger. The CDX is a legitimate weapon of war, unlike the indiscriminate airstrikes used by the AFP.

These offensives serve as an answer of the Armando Catapia Command to the continuing all-out-war campaign of the Armed Force of the Philippines, and the AFP-instigated Martial Law which led to US interference in Mindanao. The onslaught of offensive operations in the all-out-war of the pro-US AFP has led to widespread violations of human rights. Through Martial Law, the trigger-happy AFP now wields more authority in silencing and harassing the common people.

To counter the AFP’s fascism and to defend the masses, the Communist Party of the Philippines ordered the New People’s Army to launch more tactical offensives. The masses can rely only on its Revolutionary Army, especially now that Duterte has proven to be a pawn of the AFP, the pillar of US rule in the Philippines.

The Armando Catapia Command calls upon all its units to continue launching tactical offensives to uphold the rights and interests of the masses. Strengthening the revolutionary armed struggle leads to more power to the masses in upholding their right towards achieving genuine freedom and peace.

================================================================================

Magkasunod na Opensiba ng NPA, Paglaban sa maka-US na AFP

Noong Hunyo 21, 1:02 am, inasolt ng mga Pulang Mandirigma mula sa Armando Catapia Command (NPA-Camarines Norte) ang patrol base ng 902nd Infantry Brigade ng 9th Infantry (Spear) Division, PA sa Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Sa labanang tumagal ng 3 oras at 40 minuto, isa ang napatay at apat ang sugatan sa hanay ng AFP, habang walang kaswalti sa panig ng NPA. Isang K3 machine gun din ang nasamsam mula sa AFP.

Kasunod nito, bandang 6:00 ng umaga, pinasabugan ng command-detonated explosive (CDX) ang 2 trak na may lamang di bababa sa 15 sundalo na magre-reinforce sana sa Barangay Dumagmang. Isinagawa ang demolisyon sa distansyang mga 400 metro mula sa detatsment ng 9th IB sa Barangay Mahawan-hawan, Labo. Nagkaroon ng palitan ng putok na umabot ng 10-15 minuto. Sa hanay ng kaaway, isa ang kumpirmadong patay na pinangalanang Corporal Rey Lota, at apat ang sugatan. Walang kaswalti sa panig ng NPA.

Kaugnay ng paggamit ng CDX, iba ito sa ipinagbabawal sa Ottawa Treaty na landmine na sumasabog kapag nasagi, naapakan o nadaanan. Ang CDX na ginagamit ng NPA ay sumasabog lang kapag pinindot ng nakatalagang bomber ang trigger ng blasting machine. Kaya nasusuri muna ng kumand ang sitwasyon bago i-atas ang pagpapasabog ng bomba. Lehitimong sandata ito sa digmaan, di tulad ng airstrikes ng AFP, na walang pinipili.

Ang mga opensibang ito ay bahagi ng paglaban ng Armando Catapia Command sa patuloy na all-out-war na kampanya ng Armed Forces of the Philippines at ang itinutulak nitong Batas Militar, na nagbigay daan sa panghihimasok ng US sa Mindanao. Ang pagtindi ng opensibang operasyon ng maka-US na AFP sa all-out-war ay nagresulta sa kaliwa’t kanang paglabag sa karapatang pantao. Sa pagdeklara ng Batas Militar, binigyan ng higit pang kapangyarihan ang utak-pulburang AFP sa pagpapatuloy ng panunupil at pandarahas nito sa mamamayan.

Upang salagin ang pasismo ng AFP at depensahan ang masa, inatasan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Bagong Hukbong Bayan na maglunsad ng paparaming taktikal na opensiba. Napatunayang walang ibang masasandigan ang masa kundi ang rebolusyonaryong hukbo nito, lalo pa’t ipinakita ni Duterte na siya’y sunud-sunuran na lamang sa AFP na haligi ng US sa Pilipinas.

Nananawagan ang Armando Catapia Command sa lahat ng yunit nito na ipagpatuloy ang paglunsad ng taktikal na opensiba upang itaguyod ang karapatan at interes ng masa. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka, lumalakas din ang kapangyarihan ng masa upang itaguyod ang kanilang karapatan upang kamtin ang kalayaan at kapayapaang nararapat na sa kanila.

Topics: Tactical Offensives

Latest statements

End martial law! Overthrow the US-Duterte regime! NOPPO-PNP Director Col. Rodulfo Castil, Nagpalapta sang Kabutigan Pagpaparusa ng BHB kay Eddie Embile Duterte “Noynoying” over US and China saber-rattling Mga Aksyong Militar sa BHB-NCMR, Tubag sa Pagpanabotahe sa Umalabot nga Hisgutanang Pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP The Bangsamoro and the People of Mindanao Continue Suffer under Grievous Conditions AFP, tinuod nga tigsabotahe sa Kalinaw

Other statements by Carlito Cada, NPA-Camarines Norte (Armando Catapia Command)

Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte, Paglingkuran ang Masa Pinakamataas na Pagpupugay kay Alfredo “Ka Bendoy” Merilos, Mabuting Anak ng Camarines Norte, Bayani ng Sambayanan NPA-Camarines Norte Launches Successful Ambush as Initial Response to #OverthrowDuterte Call Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA The PNP-AFP will Pay for the Cowardly and Brutal Massacre of the Casiguran 4 Successful Tactical Offensive Against the All-out War of the Duterte Regime Hinggil sa Pekeng Balitang Engkwentro sa Pagitan ng NPA at Philippine Army noong Marso 15 sa Barangay Itok
Back to statements