PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

39th IB’s mendacity on the killing of 2 NPA fighters

The military’s account that Ka Lope (Regie Dacera) and Ka Radin (Edson Arcayena) died in a legitimate encounter in Purok Pomelo, Brgy. Malasila, Makilala is a flagrant lie to cover up the murder of the two Red fighters. This yarn devised by the 39th IB as an excuse for their callousness is a shameless fibbing to conceal their barbaric act.

Ka Lope and Ka Radin are defenseless when they were accosted by the soldiers under the 39th IB Alpha company at around 10:00 o’clock in the evening in June 10. They couldn’t have resisted arrest but the soldiers perfidiously shot them. Their heads and bodies are riddled with bullets. Aside from the gunshot injuries, they also bore cuts, contusions and bone fractures indicative of torture.

This ferocious offense is a complete disregard of the protocols of war, and a blatant and grave breach of the Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) and the laws espousing the protection of human rights. The victims are likewise denied of their right to due process of law and defend their selves in court.

The NDF-FSMR strongly condemns this inhuman exploit of the 39th IB.

We express our deepest sympathies to the families and friends of the victims at the time of their grief, pain and injustice.

Even without the imposition of martial law, the 39th IB soldiers are notorious for military abuses. This is attested by the lengthy list of violations and bloody crimes they perpetrated against the people. With Duterte’s martial law, the fascist troops are at loose in carrying out greater abuses with even greater impunity, while civil and political rights of the people in Mindanao are gravely being curtailed.
The executors of this crime, the 39th IB led by Lt. Col. Harold Argamosa, the Armed Forces of the Philippines, and the Duterte regime who is the real tyrant behind these ploys, are accountable and must be punished for the recurring offenses, injuries, and injustices they wreak onto defenceless victims and innocent civilians.

The NDF-FSMR and the entire revolutionary forces and masses in Far South Mindanao convey our highest respect for the people’s heroes, Ka Lope (Regie Dacera) and Ka Radin (Edson Arcayena). We express our warmest Red salute to these brave martyrs who resolutely fought for the people and the revolution. Both heroically faced all adversities and sacrifices in the path of serving the poor and the oppressed that they love so much. They will always live in the hearts of the comrades and the masses.

=================================================================================

Ang pagpamakak sa 39th IB sa pagpatay sa 2 ka mga manggugubat sa NPA

Ang pamahayag sa militar nga sila ni Ka Lope (Regie Dacera) ug Ka Radin (Edson Arcayena) namatay sa usa ka lehitimong engkwentro nga nahitabo sa Purok Pomelo, Brgy. Malasila, Makilala usa ka dayag nga paglimod aron ililong ang kamatuoran sa pagpatay sa naasoyng duha ka mga Pulang manggugubat. Ang maong istorya nga gigama sa 39th IB aron buhatan og rason ang ilang kabangis usa ka wala’y-ulaw nga pagpamakak aron tabonan ang ilang berdugong binuhatan.

Walay katakus nga makig-away sila ni Ka Lope ug Ka Radin dihang nasikop sila sa mga sundalo ilalom sa 39th IB Alpha Company, alas 10:00 sa gabii niadtong Hunyo 10. Dili na sila mamahimong makasukol sa pag-aresto apan patraydor silang gipamusil sa mga sundalo. Gitusak-tusak og mga bala ang ilang mga ulo ug kalawasan. Gawas sa kadaut agi’g pinusilan, nakaagom sab sila og mga samad, mga bun-og ug mga bali sa bukog nga timailhan sa tortyur.

Kini nga kabangis hingpit nga nagasupak sa protocols of war ug usa ka dayag ug seryosong paglapas sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug sa mga balaod nga nag-ila ug nanalipod sa tawhanong mga katungod. Gihikawan usab ang mga biktima sa ilang katungod nga mapailalom sa hustong proseso sa balaod ug panalipdan ang ilang kaugalingon diha sa korte.

Hugot nga gipanghimaraut sa NDF-FSMR kining dili-tawhanong binuhatan sa 39th IB.

Among ginapaabot ang among pakig-simpatiya alang sa mga pamilya ug mga higala sa mga biktima sa panahon sa ilang kasubo, kasakit ug kawalay hustisya.

Bisan sa wala pa gipahamtang ang martial law, ang mga sundalo sa 39th IB notoryos na sa pagpang-abusong militar. Gipamatud-an kini sa taas nga listahan sa mga kalapasan ug madugoong mga krimen nga ilang nahimo batok sa katawhan. Ilalom sa martial law ni Duterte, ang mga pasistang tropa mas luag nga mohimo og pagpang-abuso nga luwas sa kriminal nga tulubagon samtang labaw pang gipig-otan ang sibil ug politikal nga mga katungod sa katawhan sa Mindanao.

Ang tigpahigayon niini nga krimen, ang 39th IB nga gipamunoan ni Lt. Col. Harold Argamosa, ang Armed Forces of the Philippines, ug ang rehimeng Duterte nga maoy tinuod nga tigpaluyo niini nga pakana, maoy responsable ug angay silotan alang sa pasubli-subling mga kalapasan, mga kadaut ug inhustisya nga ilang nahimo ngadto sa mga biktimang walay katakus nga mosukol ug mga inosenteng sibilyan.

Ang NDF-FSMR ug ang tanang rebolusyonaryong mga pwersa ug mga masa sa Far South Mindanao nagapaabot sa among kinatas-ang pag-ila sa mga martir sa katawhan nga sila ni Ka Lope (Regie Dacera) ug Ka Radin (Edson Arcayena). Among ginapadayag ang labing mainit nga Pulang pagsaludo kanilang maisog nga mga manggugubat nga determinadong nakig-away alang sa katawhan ug sa rebolusyon. Mabayanihon nilang giatubang ang tanang mga kalisadanan ug mga sakripisyo diha sa dalan sa pag-alagad sa kabus ug dinaugdaug nga labihan nilang gimahal. Kanunay silang magpabilin diha sa matag kasingkasing sa mga kauban ug mga masa.

Topics: Revolutionary Martyrs, Military Operations
Back to statements