PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

BHB, Ipagtatanggol ang Mamamayan Laban sa Karahasan ng Estado

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang paggamit ng GRP sa direktiba ng CPP noong Mayo 24 upang isantabi ang pagharap sa mga sosyo-ekonomikong usaping ilalatag sana sa ika-limang pulong para sa usapang pangkapayapaan. Kinakampanya ng naturang direktibang paigtingin ng pwersa ng NPA ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa pwersa ng AFP-PNP-CAFGU sa harap ng kanilang pandarahas sa mga sibilyan at paglabag sa karapatang tao sa bisa ng Martial Law.

Dumating ang buong NDFP panel nitong Mayo 27 sa The Netherlands na handang ipagpatuloy ang negosasyon ngunit nagdesisyon ang GRP panel na hindi tumuloy sa usapan. Ayon sa mga kinatawan ng GRP, hindi nito sasalubungin ang mga hakbangin ng NDFP na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan hanggat walang mainam na kundisyon para rito. Nakakubli sa likod ng pahayag na ito ang ultimatum na dapat bawiin ng CPP ang panawagan nitong pag-ibayuhin ang mga bira laban sa mga pasistang elemento ng kasundaluhan ng Pilipinas at na dapat agarang pumasok ang NPA sa isang pangmatagalang tigil-putukan kahit wala pang kasunduan hinggil sa mga sosyo-ekonomikong usapin.

Ayon pa sa pahayag ni Dureza, hindi ang rebolusyonaryong kilusan at mga sibilyan ang target ng batas militar kung kaya’t walang dahilan upang paigtingin ng NPA ang mga operasyong militar nito laban sa pwersa ng pamahalaan. Ngunit hindi tumutugma sa kanilang mga pagmamagaling na wala pang ni isang sibilyan ang naging biktima ng paglabag sa karapatang tao sa Mindanao ang sinasabi ng mga aktwal na numero. Patuloy na dumarami ang mga sibilyang namamatay at idinedeklarang kaswalti umano ng Maute group dahil sa tuluy-tuloy na operasyong kombat ng mga militar.
Sa ating rehiyon, ilang daang kilometro mula sa sentro ng kaguluhan sa Marawi, idineklara na ng 9th IDPA ang red alert status sa buong pwersa nito. Kinasangkapan nila ang mga taktikal na opensiba ng NPA laban sa berdugong militar at mga kampanyang lumalabag sa makauring batas ng gubyernong bayan bilang tuntungan ng deklarasyong ito. Inaasahan nang sasamantalahin ng kasundaluhan at mga auxiliary forces nito ang naturang deklarasyon upang higit pang paigtingin ang mga mapanupil na operasyong kombat sa kanayunan. Gayundin, upang magmanman, iharas at tugisin ang mga aktibista at organisasyon sa kalunsuran sa paniniwalang mababago nila ang opinyon ng publiko pabor sa batas militar sa pamamagitan ng karahasan at intimidasyon. Hindi malayo ang posibilidad na gawing tuntungan ng pamahalaan ang mga peke at retokadong balita ng mga teroristang pag-atake maging ang mga taktikal na opensiba ng NPA upang tuluyan nang isailalim sa bangis ng batas militar ang buong bansa.

Hindi na bago ang paninirang ginagawa ng GRP sa mga lehitimong aksyon ng pulang hukbo upang maisantabi ang mga substantibong adyenda ng usapang pangkapayapaan at upang bigyang-matwid ang paghahasik ng terorismo ng kanyang kasundaluhan. Sa kabila nito, naninindigan ang buong rebolusyonaryong kilusan na ang pasya ng CPP na manawagan para pasiklabin ang mga opensiba laban sa mga militar at iba pang galamay nito ay nakabatay sa walang lubay na gerang ilinulunsad nito laban sa mamamayan bago pa man at laluna matapos ang deklarasyon ng batas militar. Ang hakbanging ito ay pagiging tapat lamang ng NPA sa papel nito bilang tunay na hukbo ng bayang magtatanggol sa karapatan ng mamamayan.

Hindi natitinag ang tiwala ng NDF-Bikol at ng mamamayan sa kawastuhan ng desisyon ng CPP na bago iatras ang direktibang maglunsad ng malalawakang operasyong militar laban sa AFP-PNP-CAFGU, dapat ipaliwanag ng gubyerno kung bakit sa kabila ng pahayag nito na ang teroristang grupong Maute lamang ang pakay nito ay mga sibilyan at ang rebolusyonaryong kilusan ang tinatarget ng sunud-sunod na pag-atake ng pwersa nito. Sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa Mindanao at iba pang sulok ng bansa, nananatiling malinaw sa sambayanan kung sino ang tunay na mga terorista � ang AFP at ang estadong nagbibigay basbas at nagtatanggol sa kanilang mapanalasang mga operasyon.

Hanggat hindi ihinihinto ng pwersa ng militar ang pag-atake nito sa mga sibilyan at mga komunidad, hindi titigil ang mga yunit ng NPA sa paglulunsad ng mga opensiba upang ipagtanggol ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Hindi kailanman magpapabuyo ang CPP-NPA-NDFP na bitiwan ang armadong pakikibaka at magpatali sa isang pangmatagalang tigil-putukan laluna sa harap ng nag-uulol na terorismo at pasismo ng estado nang walang napagkakasunduang repormang sosyo-ekonomiko at pulitikal. Anumang oras na maging handa ang panig ng GRP na matapat na harapin ang negosasyon ay nakahanda ang NDFP na muling bumalik sa mesa at isulong ang kagalingan ng mamamayan.

#Peoples’War Peoples’Peace

Topics: Duterte, Peace Talks, Martial Law, Mindanao
Back to statements