Abuso militar sa Escalante ang sa likod sang kabutigan kag pagtinikal sang 79th IBPA
April 13, 2019

Nagapadayon ang pasistang pag-atake sang mga katapu sang 79th IB Philippine Army, PNP-SAF kag RMF batok sa mga mangunguma, mangingisda kag sibilyan sa Norte ka Negros. Makahuluya nga mga pagtinikal ang ila kuno mga “kadaugan batok sa rebolusyonaryong hublag” kag ang ila mga kabutigan nga resulta sang ila operasyon. Ginhimo na gihapon “accomplishment” sang AFP […]

Read more

Duterte prepares to rig the May 13 elections with propaganda and secret orders
April 13, 2019

In a full month before the May 13, 2019 elections, we can expect an avalanche of propaganda from the Duterte regime to conjure the illusion of Duterte’s perpetual popularity, foretell the “victory” of its senatorial and local executive candidates and cover his secret orders to the Commission on Elections and the military to rig the […]

Read more

Pagnanakaw at pananakot ng 31st IB PA sa Sorsogon
April 12, 2019

Mariing naming kinukundena ang pinakabagong paglabag sa karapatang tao na ginawa ng mga ahente ng estado laban sa mga residente ng Brgy. San Juan Daan, Bulan, Sorsogon. Bandang 5:30 ng hapon nitong Abril 8 nang dumating sa sentro ng baryo ang mga armadong kalalakihang sakay ng 2 van, 2 truck at ilang motorsiklo. Pwersahan nilang […]

Read more

Military abuses in Escalante lie behind the false claims and pomposity of the 79th IBPA
April 11, 2019

Fascist attacks by elements of the 79th IB Philippine Army, PNP-SAF and RMF continue against the peasants, fishermen, and civilians of North Negros. Their so-called victories against the revolutionary movement are nothing but shameless pomp, along with the false claims they report as “accomplishments” in their fascist operations. The arrest of two fishermen in Escalante […]

Read more

Ideklarang Persona non grata ang AFP, PNP at DENR
April 11, 2019

Pagkatapos magtamo ng mga kaswalti sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad ng NPA laban sa kanila sa Bauko at Tadian, Mt. Province noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2, lantad na lantad ang AFP at PNP sa midya at publiko na nagpapalaganap ng saywar upang linlangin at sindakin ang mamamayan. Ang tuloy-tuloy […]

Read more

IDEKLARA TI AFP, PNP KEN DENR A PERSONA NON GRATA
April 11, 2019

Kalpasan a nagsagaba manipud iti kaswalti kadagiti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA kadakuada idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2, ti AFP ken PNP ket agipaspasaknap iti midya ken publiko ti psywar tapno allilawen ken butbutngen ti umili. Ti awan sarday ken napeklan a […]

Read more

Declare the AFP, PNP and DENR Persona non grata
April 11, 2019

After suffering from casualties on the series of tactical offensives launched by the NPA against them in Bauko and Tadian, Mt. Province last March, 29, March 31 and April 2, the AFP and PNP are out on the media and public streaming massive psywar to deceive and terrorize the people. The AFP and PNP’s unrelenting […]

Read more

10 Dahilan Kung Bakit Dapat Pakamahalin Ang New People’s Army
April 11, 2019

1. Ang NPA ay Disiplinado — magagalang, hindi nananakit o nagmumura sa masa 2. Ang NPA ay hindi kumukuha ng hindi kanila — nagbabayad nang tama para sa binili at isinasauli ang lahat ng hiniram 3. Ang NPA ay nagbabayad para sa anumang nasira — Noong 2018, sa dalawang magkahiwalay na ambus na isinagawa sa […]

Read more

Election Time or Not, the NPA’s Vibrant Presence is Undeniable
April 11, 2019

The AFP-PNP, having run out of excuses to cover up the resurgence of tactical offensives of the NPA in the Cordillera, resorts once again to their old antiquated lines to downplay their defeats. One of these is the oft-parroted line that the NPA only to project their presence this coming elections in order to collect […]

Read more

PAGSERBIAN TI MAIDADANES A MASA, SAAN A TI SUMAGMAMANO NGA AGTURAY! TUMIPON ITI NPA!
April 10, 2019

Ti kinasaranta ken pigsa ti agtutubo a Pilipino ket masayang laeng nu maar-aramat iti awan-kaipapanan na a sakripisyo kas ti panangsalaknib ti interes dagiti sumagmamano a baknang ken agturay a dasig. Iti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA tapno dusaen ti AFP ken PNP idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2 […]

Read more