Uncategorized

NDFP consultant killing rouses widespread condemnation
February 07, 2019

The revolutionary movement, human rights and progressive organizations and broad sectors of the people condemned the killing of Randy Felix Malayao, 49. Malayao was a consultant to the peace negotiations of the National Democratic Front of the Philippines. He wast shot twice while asleep in a bus on pitstop in Aritao, Nueva Vizcaya last January […]

Read more

Dangadang | Special Issue December 2018
February 05, 2019

Download PDF

Read more

Ang Paghimakas | January 2019 Special Issue
January 25, 2019

Download PDF:  ENG | HIL | BIS

Read more

Gi­nin­tu­ang ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do, ipinagdiwang
January 07, 2019

Li­bu-li­bo ang ma­ta­gum­pay na na­ka­pag­ti­pon sa ma­li­li­it at ma­la­la­king se­leb­ra­syon sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya sa buong ka­pu­lu­an, mga sik­re­tong lu­gar sa ka­lun­su­ran at ma­ging sa la­bas ng ban­sa noong Di­sye­mbre 26, 2018 at mga araw ba­go at pag­ka­ta­pos ni­to upang ipag­di­wang ang ika-50 taong ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP). Ma­la­king sam­pal ito sa […]

Read more

Paigtingin ang pakikidigmang gerilya at pabagsakin ang pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte!
January 07, 2019

Pinagpupugayan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bikol at ng mamamayang Bikolano ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-50 taon ng matagumpay nitong pamumuno sa proletaryong rebolusyong Pilipino. Magmula nang maitayo ang unang yunit ng Hukbo sa rehiyon sa gabay ng Partido sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur noong 1971, mapangahas nitong ginampanan ang dakilang tungkulin sa […]

Read more

NPA-Zam­boa­nga foils AFP attacks
November 21, 2018

Amid relentless attacks of the fascist troops and local spies of the US-Duterte regime, the New People’s Army (NPA) and its mass base in the Zamboanga Peninsula remain steadfast and are steadily fighting back. Among the victories won by the NPA in the last six months (May-September 2018) are as follows: Last May, the 42nd […]

Read more

International Students’ Day commemoration
November 21, 2018

Various youth groups attended the National Students’ Rights Summit 2018 in the office of the Commission on Human Rights in Quezon City on November 17 in conjunction with the commemoration of the 79th International Students’ Day (ISD). The said activity was spearheaded by Rise for Education, Kabataan Partylist at Youth Act Now Against Tyranny (YANAT) […]

Read more

NDF-Negros identifies Sagay massacre suspects
November 07, 2018

AFTER AN INTENSIVE investigation, the National Democratic Front (NDF)-Negros identified several of the paramilitaries involved in the massacre of nine peasants in Hacienda Nene, Sagay last October 20. Fr. Frank Fernandez, spokesperson of National Democratic Front-Negros, named the suspects as Vito Lotrago, Eduardo Linugon, Rexi Robles, and alias Rako, former members of the Revolutionary Proletarian […]

Read more

The revolutionary forces and the people of Negros will frustrate AFP’s “all-out war” in the island
October 30, 2018

Juanito Magbanua Apolinario Gatmaitan Command NPA-Negros Island The plan of the fascist US-Duterte regime to launch a so-called “all-out war” against the revolutionary forces and the people of Negros has already been in the works even prior to the massacre of nine members of the National Federation of Sugar Workers (NFSW) that took place more […]

Read more

Red Scare vs. Reds Care: Why Duterte is so terrified of the revolutionary movement
October 06, 2018

President Rodrigo Duterte, through his delusional “Red October” ploy, has unwittingly accorded the Communist Party of the Philippines-National Democratic Front-New People’s Army (CPP-NPA-NDF) the highest regard for considering it the topmost threat to his obsession of installing a fascist dictatorship. Unfortunately for Duterte, the “Red October” red scare fails to vilify the revolutionary movement but […]

Read more