Publications

Kalatas
August 01, 2018

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Read more

Ang Paghimakas | June 2018
June 01, 2018

Download here:   Ang Paghimakas June 2018

Read more

Ang Paghimakas | December 2017
December 01, 2017

Download here: Ang Paghimakas December 2017

Read more

Ang Paghimakas | June-April 2004
June 01, 2004

Download here: Ang Paghimakas June-April 2004

Read more

Ang Paghimakas | Oct-Dec 2001
October 01, 2001

Download here: Ang Paghimakas October-December 2001

Read more