Kalatas

Kalatas | 2019
March 09, 2019

Download PDF: Enero 2019

Read more

Kalatas, Nobyembre 2018
February 26, 2019
Read more

Kalatas, Disyembre 2018
February 26, 2019
Read more

Kalatas | Disyembre 2018 Ispesyal na Isyu
February 10, 2019

Download PDF

Read more

Kalatas October 2018 [Editoryal: Buong-tapang na labanan ang lahat ng teroristang pakana ni Duterte]
November 28, 2018

Download: Kalatas 2018 October

Read more

Kalatas
August 01, 2018

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Read more