Botad

Botad
November 18, 2018

Ti Botad ket ti opisyal a pablaak ti rebolusyonaryo a tignayan ti Kalinga a pakadamagan ti umili ti pudno a mapaspasamak iti probinsya, rehiyon ken iti nasyunal. Rumuar daytoy tunggal tallo a bulan iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Download PDF:  July-September 2018 October-December 2018

Read more