Editorials

Duterte’s foul lies and cruel fascism
November 07, 2018

Over the past weeks, Duterte and his fascist cabal have shamelessly twisted facts in their vile aim to slander the Party and revolutionary movement. This is a desperate attempt to justify ever repressive measures to suppress the people’s resistance to his tyrannical and terrorist reign. First, he ridiculoulsy accused the NPA of being behind the […]

Read more

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte
November 07, 2018

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista. Una, hangal niyang isinakdal ang […]

Read more

Nangalisbo nga mga bakak ug bangis nga pasismo ni Duterte
November 07, 2018

Niining milabayng mga semana, walay kaulaw si Duterte ug iyang mga pasistang alipures sa pagtuis sa kamatuoran sa walay-kapaingnang tinguha nga dauton ang Partido ug rebolusyonaryong kalihukan. Usa kini ka desperadong pagsulay nga hatagan ug katarungan ang labawng mapanumpuong mga lakang aron sumpuon ang pagsukol sa katawhang Pilipino sa iyang tiraniko ug teroristang paghari. Una, […]

Read more

The countryside is fertile ground for intensifying the people’s war
October 21, 2018

Every field and mountain in the vast Philippine countryside is marked by poverty and hunger. The poor peasants, farm workers and toiling masses suffer relentless exploitation and oppression. Theirs is an intense aspiration to end more than one century of semifeudalism which are virtual fetters of the past and barriers to social liberation. The peasant […]

Read more

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan
October 21, 2018

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na […]

Read more

Labanan ang panlilinlang at mga hakbanging anti-demokratiko ni Duterte
October 07, 2018

  Isang engrandeng saywar laban sa mamamayang Pilipino ang isinasagawa ngayon ng rehimeng US-Duterte. Sa ngalan ng “pagsugpo sa Red October,” pakana diumano ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) para ibagsak si Rodrigo Duterte ngayong Oktubre, pinagbabantaan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na supilin ang saligang mga karapatang demokratiko ng mamamayang Pilipino. Tahasang […]

Read more

Hold the US-Duterte regime accountable for worsening economic and political crisis
September 21, 2018

The Filipino people are gravely suffering under the increasingly acute economic and political crisis of the ruling system under the US-Duterte regime. This is a result of the regime’s adamance to implement neoliberal economic policies while imposing its tyranny and fascism to railroad these policies and establish its dictatorship. The backward, non-industrial, agrarian, import-dependent and […]

Read more

Singilin ang rehimeng US-Duterte sa sumisidhing krisis sa ekonomya at pulitika
September 21, 2018

Labis ang pagdurusa ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng papalubhang krisis sa ekonomya at pulitika ng naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Bunga ito ng pagmamatigas ng rehimen na ipatupad ang mga patakarang neoliberal sa ekonomya habang pinaghahari ang tiraniya at pasismo upang isagasa ang mga patakarang ito at itatag ang kanyang diktadura. Patuloy […]

Read more

Strive to frustrate the brutal Oplan Kapayapaan
September 07, 2018

In 2017, Duterte and the AFP pompously declared they will crush the New People’s Army (NPA) before the end of 2018 under Oplan Kapayapaan. Such is more ambitious than the AFP’s miserably failed “reduce to insignificance” declaration repeatedly proclaimed under Oplan Bayanihan (2011-2016) during the previous Aquino. But like all previous counter-revolutionary wars of suppression […]

Read more

Buong-sikhay na biguin ang brutal na Oplan Kapayapaan
September 07, 2018

Noong 2017, buong pagmamayabang na idineklara ni Rodrigo Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lubos nilang gagapiin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 2018 sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Mas ambisyoso ito kumpara sa lubos na nabigong deklarasyong “ipawawalang-saysay ang BHB” sa ilalim ng Oplan Bayanihan (2011-2016) ng nagdaang rehimeng Aquino. […]

Read more