Editorials

Iluwal ang rebolusyonaryong paglaban mula sa poot ng masa sa kanayunan
February 21, 2019

Ang naglalagablab na poot sa kanayunan ay lalong ginagatungan ng rehimeng Duterte. Ang sunud-sunod na mga patakarang anti-magsasaka at anti-mamamayan ay nagpapalayas sa libu-libong magsasaka, mangingisda at minoryang mamamayan mula sa kanilang mga bukid, pook pangisdaan at lupang ninuno at nagsisilbi sa interes ng malalaking burgesyang kumprador at malalaking kapitalistang dayuhan. Bingi si Duterte sa […]

Read more

Justice for all victims of the US-Duterte fascist regime
February 07, 2019

The revolutionary forces hold the US-Duterte fascist regime fully responsible for the brazen murder of NDFP peace consultant Randy Felix Malayao last January 30. Malayao’s murder follows public pronouncements by Duterte himself just a month ago endorsing mass killings and ordering his death squads to carry out the liquidation of revolutionary forces and supporters of […]

Read more

Katarungan para sa lahat ng biktima ng pasistang rehimeng US-Duterte
February 07, 2019

Pinanghahawakan ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang pasistang rehimeng US-Duterte ang ganap na responsable sa walang-pakundangang pagpatay kay Randy Felix Malayao, konsultant pangkapayapaan ng NDFP noong Enero 30. Isang buwan lamang bago ang pagpatay kay Malayao, hayagang inendorso mismo ni Duterte ang malawakang mga pagpatay at inutusan ang kanyang mga death squad na likidahin ang […]

Read more

Magmartsa sa landas ng armadong pakikibaka hanggang tagumpay
January 21, 2019

Sa Marso 29, gugunitain ng sambayanang Pilipino at lahat ng kanilang rebolusyonaryong pwersa ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Okasyon ito para ipagdiwang ang mga tagumpay na natipon sa limang dekada ng mabalasik na armadong paglaban sa mga armadong galamay ng sinusuportahan ng US na reaksyunaryong gubyerno ng mga nang-aapi at […]

Read more

Key economic and political prospects for 2019
January 07, 2019

Let us take stock of the key economic and political prospects for 2019 in order and firmly carry out our tasks to further strengthen the Party and advance the people’s revolutionary struggles. This year, the Party calls on the Filipino people to intensify with all energy the struggle to oust the puppet, fascist and corrupt […]

Read more

Mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019
January 07, 2019

Sapulin natin ang mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019 upang matatag na maisulong ang ating mga tungkulin para ibayong palakasin ang Partido at isulong ang mga re­bo­lusyonaryong pakikibaka ng bayan. Nananawagan ang Par­­tido sa mamamayang Pilipino na sa taong ito ay ubos-kayang paigtingin ang paki­ki­baka para patalsikin ang papet, pasista […]

Read more

Libong pagdiriwang para sa ika-50 anibersaryo ng ating Partido
December 21, 2018

Ngayong Disyembre, gugunitain at ipagdiriwang ng buong Partido at ng sambayanang Pilipino ang ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isanlibo’t isang rali, pagtitipon at mga pulong ang ilulunsad ng lahat ng kadre ng Partido, mga Pulang mandirigma, mga rebolusyonaryo at aktibista sa mga pabrika, paaralan at sa mga base at larangang gerilya ng […]

Read more

Fight the US-Duterte regime’s fascist terrorism and Memo Order 32
December 07, 2018

The US-Duterte regime has formally put almost half the nation under militarization and military rule when it issued Memorandum Order 32. Using the order, Rodrigo Duterte directly deployed additional battalions to Eastern Visayas, Negros Island and Bicol to supposedly counter “lawless violence and terrorism.” In reality, MO 32 imposed martial law on the four regions […]

Read more

La­ba­nan ang ma­la­wa­kang pa­sis­tang te­ro­ris­mo at Me­mo Order 32 ng re­hi­meng US-Du­ter­te
December 07, 2018

Por­mal nang ipi­naii­la­lim ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mi­li­ta­ri­sa­s­yon at pag­ha­ha­ring mi­li­tar ang ka­lak­han ng ban­sa nang ini­la­bas ni­to ang Me­mo­ran­dum Order (MO) 32. Ga­mit ito, di­rek­tang nag­ta­la­ga si Rod­ri­go Du­ter­te ng dag­dag na mga ba­tal­yon sa Eastern Visayas, Isla ng Neg­ros at Bicol pa­ra apu­la­in diu­ma­no ang “ka­ra­ha­san at te­ro­ris­mo” sa na­tu­rang mga re­hi­yon. Sa […]

Read more

Duterte is putting the country in the middle of the battle of imperialist giants
November 21, 2018

President Rodrigo Duterte recently expressed apprehension over the possible break-out of armed confrontation between the US and China in the South China Sea (SCS). He claims, China is “already in possession” of the sea and that US military drills are only provoking counter-action. The Philippines will suffer in the event of such a war in […]

Read more