Articles

Celebrate with all vigor the 50th year of the Party
August 21, 2018

The Communist Party of the Philippines (CPP) will commemorate its 50th founding anniversary on December 26. In the coming months, let us mount a vibrant and broad campaign to celebrate the victories achieved by the Filipino proletariat and people in their five decades of revolutionary struggles under the guidance of the Party. The Party calls […]

Read more

Protesta laban sa crackdown
August 21, 2018

BILANG PAGKUNDENA sa pampulitikang panunupil at atake ng rehimeng Duterte, nagprotesta ang mga progresibong organisasyon sa Mendiola, Maynila noong Agosto 16. Ayon sa kanila, muling binuhay ni Duterte ang mekanismo ng rehimeng Arroyo sa pagsupil ng karapatang-tao. Itinaon ang pagkilos sa paggunita sa unang taon ng pagkakapaslang kay Kian delos Santos sa ilalim ng hungkag […]

Read more

Unang pagtitipon ng mga katutubo sa Ilocos, idinaos
August 21, 2018

Sa Ilocos Sur, nagtipon ang may 60 kinatawan ng mga tribong Bago, Isnag-Yapayao at Tingguian mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Inilunsad nila ang First Ilocos Indigenous Peoples Convergence and Consultation noong Agosto 9 sa Cabugao, Ilocos Sur. Sa pagtitipon, nagbahagi ng karanasan at kalagayan ang iba’t ibang grupong minorya sa rehiyon. […]

Read more

Mga magsasaka, pinatay sa mga operasyong kombat ng AFP
August 21, 2018

Dalawang magsasaka ang patay at isa ang sugatan nang walang pakundangang inistraping ng mga elemento ng 23rd IB at CAFGU ang kanilang pinagpapahingahang kubo noong Agosto 5, alas-5 ng umaga, sa Purok 4, Barangay Oro, Esperanza sa Agusan del Sur. Napatay sina Juan Precioso at Kent Montilla at nasugatan si Robert Tambilisan habang nakaligtas sa […]

Read more

Mga martir ng PKP-Panay, pinarangalan
August 21, 2018

Pinararangalan ng National Democratic Front (NDF)-Panay at ng buong rebolusyonaryong kilusan ang pitong myembro ng komite sa propaganda at edukasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa isla ng Panay. Ang pitong kasama ay brutal na minasaker ng pinagsanib na pwersa ng militar at pulis noong Agosto 15, hatinggabi, sa Barangay Atabay, San Jose, Antique. […]

Read more

Ang pagpapanday ng Partido sa Karlo
August 21, 2018

Bilang ambag sa paggunita sa nalalapit na ika-50 anibersaryo ng Partido, sisimulan ng Ang Bayan (AB) sa isyung ito ang serye ng mga artikulo tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa lahat na mag-ambag sa seryeng […]

Read more

Reyd ng BHB sa Northern Samar, tagumpay
August 21, 2018

MATAGUMPAY ANG REYD na isinagawa ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa Philippine National Police (PNP) Municipal Station sa bayan ng Lapinig sa Northern Samar noong Agosto 10, ala-1:44 ng madaling-araw. Sa inisyal na mga ulat, nakasamsam ng di bababa sa siyam na armas at iba pang gamit ang mga Pulang […]

Read more

Buong sigasig na ipagdiwang ang ika-50 taon ng Partido
August 21, 2018

Gugunitain ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag nito sa darating na Disyembre 26. Sa mga susunod na buwan, ilunsad natin ang masigla at malawak na kampanya para ipagdiwang ang natamong mga tagumpay ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino sa limang dekadang pagsusulong ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa gabay ng Partido. […]

Read more

Bu­lok at du­gu­ang pa­ma­na ni Arro­yo
August 07, 2018

Noong Hul­yo 23, ina­gaw ni Glo­ria Maca­pa­gal-Arro­yo, lu­bos na ki­na­mu­mu­hi­ang da­ting pre­si­den­te ng Repub­li­ka ng Pi­li­pi­nas, ang li­de­ra­to ng Kong­re­so. Pi­na­tu­na­yan ng pagbabalik ni­ya sa pi­na­ka­ma­ta­as na sirku­lo ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na na­na­na­ti­ling buo at ma­la­kas ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han at impluwen­sya. Ang ga­yong po­der ni Arro­yo ay ipi­nun­dar ni­ya sa si­yam na taon ng ko­rap­syon […]

Read more

Panggegera ng US sa kalakalan, umaarangkada
July 21, 2018

Tanda ng hindi malutas-lutas na pandaigdigang kapitalistang krisis, ibayong sumisidhi ang mga tunggalian ng mga kapitalistang bansa. Kasalukuyan nang ipinatutupad ng US ang pagpataw ng mga taripa sa mga produkto ng China na inaangkat nito matapos ang mahabang panahon ng palitan ng mga banta. Hayagan na rin ang girian ng US at European Union at […]

Read more