Articles

Mga ata­ke ng AFP, bi­ni­go ng BHB-Zam­boa­nga
November 21, 2018

Hin­di na­ti­ti­nag, bag­kus ay ma­ta­tag na ni­la­ba­nan ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at rebolusyonaryong mamamayan sa Zam­boa­nga Pe­nin­su­la ang tu­luy-tu­loy na pag-a­ta­ke ng mga pa­sis­tang tro­pa at mga lo­kal na es­pi­ya ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ang sumusunod ay ilan sa mga ta­gum­pay ni­la sa na­ka­ra­ang anim na bu­wan (Ma­yo-Setyembre 2018): Noong Ma­yo, nag­ba­lak na mag­lun­sad ng […]

Read more

Pagpapanday ng Par­ti­do sa Re­ga­ta
November 21, 2018

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa sektor ng kabataan sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng […]

Read more

Imel­da Marcos, hi­na­tu­lan pe­ro nananatiling ma­la­ya
November 21, 2018

Hinatulan ng Sandiganbayan si Imel­da Marcos, asa­wa ng da­ting dik­ta­dor na si Fer­di­nand Marcos, na nag­ka­sa­la sa pi­tong ka­so ng ano­mal­ya at ko­rap­syon noong Nob­yembre 9. Sa ka­bi­la ni­to, hin­di si­ya ina­res­to at sa ha­lip ay pi­na­ya­gang magpyan­sa sa ha­la­gang P150,000. Ang desisyon ng Sandiganbayan ay hatol sa sampung isinampang kaso noon pang Di­sye­mbre 1991 […]

Read more

Internasyunal na Araw ng mga Estudyante, ginunita
November 21, 2018

Sa okasyon ng ika-79 na International Students’ Day (ISD), inilunsad ng iba’t ibang grupong kabataan ang National Students’ Rights Summit 2018 sa upisina ng Commission on Human Rights sa Quezon City noong Nobyembre 17. Dumalo ang higit dalawandaang lider-estudyante mula sa 55 unibersidad at paaralan sa buong bansa. Pinangunahan ng Rise for Education, Kabataan Partylist […]

Read more

Masaker sa Hacienda Luisita, wala pa ring hustisya
November 21, 2018

Ginunita noong Nobyembre 16 ng mga magsasaka ang ika-14 na taon ng masaker sa Hacienda Luisita. Kasabay nito, kinundena nila ang patuloy na panunupil at pagpapahirap sa kanilang hanay sa buong bansa. Nagdaos ng isang misang bayan sa Central Azucarera de Tarlac Gate 1 ang mga sakada ng asyenda at mga progresibong organisasyon bago tumungo […]

Read more

Kababaihan kontra sa “endo” ng SM
November 21, 2018

Pinangunahan ng Gabriela at Kilusan ng Manggagawang Kababaihan ang isang piket sa harapan ng SM Manila noong Nobyembre 16 para kundenahin ang laganap na implementasyon ng “endo” (end-of-contract) sa naturang kumpanya. Isusulong ng grupo ang pagpapa-imbestiga sa pag-iral ng sistemang konsaynment na ipinatu­tupad ng SM Retail Inc. Sa ga­nitong sistema, ang mga konsay­nor ang sumasagot […]

Read more

Konsultant ng NDFP at 2 iba pa, iligal na inaresto
November 21, 2018

Iligan na inaresto ng militar at pulis ang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na si Vicente Ladlad at ang mag-asawang Alberto at Virginia Villamor noong hatinggabi ng Nobyembre 8 sa Doña Tomasa, San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Tinamnan ng mga ripleng AK-47, granada at subersibong dokumento ang bahay ng mga biktima […]

Read more

Pasistang panggigiipit at pananalakay, umiigting sa Cebu
November 21, 2018

Walang-habas ang mga pasistang atake ng rehimeng US-Duterte laban sa mga progresibong pwersa sa Cebu. Sa loob lamang ng apat na araw, naiulat ang marahas na pagbuwag sa isang kampuhan at pag-aresto sa mga manggagawang nagtayo nito, ang pambabastos sa isang babaeng paraligal, ang pagdemolis sa kabahayan ng mahigit 550 pamilya at ang malisyosong pagpaparatang […]

Read more

AFP, naghahasik ng teror at disimpormasyon sa Negros
November 21, 2018

Matapos ang brutal na masaker sa Sagay, target naman ngayon ng 303rd IBde ng Armed Forces of the Philippines na maghasik ng teror sa mga komunidad ng Escalante City kung saan aktibong kumikilos at nakikibaka ang mga magsasaka para sa karapatan sa lupa. Sinalakay ng mahigit 100 sundalo at paramilitar ang Sityo Puting Bato at […]

Read more

May kinikilingan ang malalaking kumpanya ng midya
November 21, 2018

Noong Oktubre, muling idineklara ng Committee to Protect Journalists, isang internasyunal na organisasyon, ang Pi­li­pi­nas bilang pangatlo sa pi­na­ka­ma­du­gong ban­sa pa­ra sa mga ma­ma­ma­ha­yag. Mula pa 2010, pangatlo ang bansa sa naturang listahan. Ma­la­king bi­lang sa mga biktima ay mga myembro ng mga re­hi­yu­nal o pru­bin­syal na mas­mid­ya na pi­nas­lang du­lot ng ka­ni­lang pag­ba­ba­li­ta ng […]

Read more