Articles

CMO 20: Pa­ka­nang neo­li­be­ral sa edu­ka­syon
June 21, 2019

Dis­ma­ya­do ang mga aka­de­mi­ko at da­lub­ha­sa sa pag­papa­ti­bay ng Kor­te Sup­re­ma noong Hun­yo 11 sa kau­tu­san ng Com­mis­si­on on Hig­her Educa­ti­on (CHEd) na nag­tang­gal sa Fi­li­pi­no, Pa­ni­ti­kan at Konsti­tu­syon bi­lang re­ki­si­tong mga asig­na­tu­ra sa ku­ri­ku­lum pang­ko­le­hi­yo. Na­ka­pa­lo­ob ang kau­tu­san sa CHEd Me­mo­ran­dum Order Num­ber 20 (CMO 20) na ini­la­bas noon pang 2015 sa pa­na­hon ng […]

Read more

Ka­lu­nus-lu­nos na ka­la­ga­yan ng mga gu­ro
June 21, 2019

Mu­ling tu­mam­pok ang ka­lu­nus-lu­nos na ka­la­ga­yan ng mga gu­ro nang lu­ma­ga­nap sa social me­dia noong unang ling­go ng Hun­yo ang la­ra­wan ng isang da­ting ku­be­ta na gi­na­wang upi­si­na ng da­la­wang guro. Ini­la­had ng na­tu­rang la­ra­wan ang na­pa­ka­ta­gal nang ini­in­dang ka­ku­la­ngan ng pa­si­li­dad, ga­mit sa pag­tu­tu­ro at iba pang pa­nga­ngai­la­ngan ng mga gu­ro at iba pang […]

Read more

Mga prob­le­ma sa transpor­ta­syon
June 21, 2019

Sa­mut­sa­ring prob­le­ma sa transpor­ta­syon ang araw-a­raw na ti­ni­ti­is ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no la­lu­na sa pam­ban­sang ka­bi­se­ra. Pi­na­ka­li­taw di­to ang mga prob­le­ma ng tra­pik, si­kip ng mga kal­sa­da at ka­wa­lan ng sa­pat na pam­pub­li­kong sis­te­ma sa transpor­ta­syon na nag­du­du­lot ng ma­la­king ka­ba­wa­san sa ka­ni­lang ki­ta. La­lu­pa itong pi­na­la­la­la ng mga pa­ka­na ng mga na­kau­po sa po­der, na […]

Read more

Si­no ang ma­ki­ki­na­bang sa pri­ba­ti­sa­syon ng Clark Air­port?
June 21, 2019

Bil­yun-bil­yong pisong pon­do at mga kik­bak ang pi­na­ki­ki­na­ba­ngan nga­yon ng ma­la­la­king bur­ge­syang kumpra­dor at bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­ta sa pag­pa­pa­tu­pad ng engran­deng mga pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ka­bi­lang sa mga ito ang Clark Inter­na­tio­nal Air­port Expan­si­on Project sa pru­bin­sya ng Pam­pa­nga, isa sa mga ma­yor na pro­yek­to sa ila­lim ng prog­ra­mang Build, Build, Build ni Du­ter­te. Ma­ka-ne­go­syong […]

Read more

Na­ka­ka­su­kang pag­ku­kun­wa­ri at ko­rap­syon
June 21, 2019

Ni­tong Hun­yo, pu­mu­tok ang ulat ng ko­rap­syon sa loob ng Phi­lip­pi­ne Health Insu­rance Corp. (PhilHealth). Mis­mong si Harry Roque, da­ting ta­ga­pag­sa­li­ta ni Rodrigo Du­ter­te, ang nag­bun­yag na ang PhilHealth ay pi­nag­na­na­ka­wan ng daan-da­ang bil­yong pi­so. Ka­bi­lang di­to ang sob­rang pag­ba­ba­yad sa mga os­pi­tal, mga “upcas­ing” o pag­li­lis­ta ha­lim­ba­wa sa ka­ra­ni­wang ubo bi­lang pul­mon­ya, pag­dodob­le ng […]

Read more

Writ of Amparo at habeas data, inilabas
June 07, 2019

Inilabas ng Korte Suprema ang writ of amparo at habeas data pabor sa mga grupong Karapatan, Gabriela at Rural Missionaries of the Philippines nitong Mayo 24. Sa ilalim ng mga kautusang ito, inoobliga ang mga ahensya ng estado na itigil ang pagtugis at pagbabanta laban sa mga grupong ito habang hindi nito napatutunayan o nabibigyang-katwiran […]

Read more

Nakasasawang pagsisinungaling
June 07, 2019

Nagsasawa na maging ang tauhan ng US na si Delfin Lorenzana sa mga kasinungalingan at pambobobo ni Rodrigo Duterte. Noong Mayo 29, hayagan niyang sinalungat ang ilang buwan nang panloloko ni Duterte na mayroong sabwatan sa pagitan ng mga lehitimong organisasyon, oposisyon sa pulitika, mga mamamahayag, abugado at kahit mga personalidad sa telebisyon, at ang […]

Read more

Ligalig ng “Kapanatagan”
June 07, 2019

Pinirmahan noong Enero 10 nina Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Benjamin Madrigal Jr. at Philippine National Police (PNP) Chief Oscar Albayalde ang Joint AFP-PNP Campaign Plan “Kapanatagan” 2019-2022 upang pahigpitin ang ugnayan at tulungan ng mga pwersang militar at pulis sa kontra-insurhensya at kampanyang panunupil. Deklaradong layunin nito ang “sugpuin ang […]

Read more

2-taong batas militar, salot sa mamamayan
June 07, 2019

Dalawang taon nang nabubuhay sa takot at hirap ang mamamayan sa Mindanao bunsod ng batas militar ni Rodrigo Duterte. Wala nang naniniwala na ipinataw niya ang batas militar para sugpuin ang diumano’y banta ng terorismo ng grupong Maute. Matagal na itong nabunyag bilang isa sa kanyang mga pasistang hakbang para itayo ang walang-sagka at walang […]

Read more

Medalya at promosyon para sa pasismo
June 07, 2019

Medalya at promosyon ang gantimpala ni Duterte sa kanyang mga alipures sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Noong Hunyo 5, kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang promosyon ng 50 upisyal ng militar na nanguna sa militarisasyon at pag-abuso sa kanayunan. Ang mga promosyong ito ay rurok ng inhustisya, ayon sa Kilusang Magbubukid ng […]

Read more