Ang Bayan

Nilabanan ng mga Kalinga ang imperyalistang kompanyang Amerikano
July 01, 1969

Pinalayas ng tatlong daang katao ng pambansang minorya ng Kalinga na nasasandatahan ng mga sibat ang imperyalistang kompanyang minahang Amerikanong Lepanto Consolidated Mining Company sa Botilao copper mines sa Lubuagan, probinsya ng Kalinga-Apayao, noong nakaraang buwan. Sinunog ng magigiting na mamamayan ng Kalinga ang apat na bunkhouses ng imperyalistang kompanyang minahang Amerikano habang ang mga […]

Read more

Pumapayag ang papet na administrasyong Marcos sa mga abuso sa mga base militar ng Estados Unidos
July 01, 1969

Ang pagkapapet ng administrasyong Marcos, sa kabila ng mga pagpapahayag nito ng “Malayang” patakarang panlabas, ay lubos na naipakikita ng pagpayag at pagsang-ayon nito sa absolutong karapatan ng mga imperyalistang Amerikano na pumaslang at nagsamantala sa manggagawang Pilipino sa mga base militar ng Estados Unidos. Isang manggagawang Pilipino, si Glicerio Amor, ay pinatay noong Hunyo […]

Read more

Nabigong supilin ng mga reaksiyunaryong tropa ang mga rebolusyonaryo Tarlac
July 01, 1969

Sa loob ng tatlong buwan simula noon Abril, ang mga reaksiyonaryong tropa na binungkos at pinagalaw sa ilalim ng Task Force “Lawin” at may laking mula sa 3,000 hangggang 5,000 ay nagsisikap na matanaw, makubkob at masupil ang mga proletaryong kadreng rebolusyonaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas at mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa […]

Read more

Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo
July 01, 1969

Ipinagdiriwang ngayon, Hulyo 1 ng mamamayang Tsino at Republika ng Mamamayang Tsina ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng dakila, maluwalhati at wastong Partido Komunista ng Tsina sa ilalim ng di-magagapi at laging matagumpay na pamumuno ng Tagapangulong Mao. Lubhang ikinagagalak ng Partido Komunista ng Pilipinas, tulad na rin ng lahat ng rebolusyonaryong partidong proletaryo ng […]

Read more

Sina Marcos at OsmeƱa ay kapwa kinatawan ng mapang-aping mga uri
July 01, 1969

Inihalal ng pamabansang kombensiyon ng Partido Liberal si Sen. Sergio Osmena bilang kandidato sa pagkapangulo noong ika-15 ng Hunyo at hinirang naman ng Partido Nacionalista ang kasalukuyang presidente, Ferdinand Marcos bilang kandidatong reeleksiyonista noong ika-21 ng Hunyo. Ang dalawang kombensiyon ay kapwa nagpatotoo sa kriminal na kaluhuan at kabulukan ng dalawang partidong burges-asendero. Sa darating […]

Read more

Sumusulong ang pakikibaka ng mga mamamayang Palisteo
July 01, 1969

Ang pamatnugutan ng Sandatahang Pakikibakang Palisteo ay naglabas ng isang pahayag na nag-uulat na noong Mayo ang kumandong pwersang “Al Assifa”, ang Mapagpalayang Lakas ng Bayan, ang mga pwersang ” Al Saeqa”, at ang mga puwersa ng Demokratikong Prenteng Popular para sa Pagpapalaya ng Palisteo ay naglunsad ng 208 na paglusob laban sa mga mananalakay […]

Read more

Pinatotohanan ng pangkulturang misyong Sobyet ang estratehikong alyansa ng imperyalismong Amerikano at imperyalismong sosyal ng Sobyet
July 01, 1969

Lalong maliwang ang estratehikong alyansa ng imperyalismong sosyal ng Sobyet at imperyalismong Amerikano nang idineklara ng papet na Presidente Marcos sa pangkulturang misyong Sobyet, na binuo ni Dr. Evgeny Ivanov, Dr. Julie Letonova at Alexander Kalov Philippovich, na “kami ay umaasa na magkakaroon ng higit na marami pang korespondensya, pangkulturang palitan at mapagkaibigang ugnayan.” Sa […]

Read more

Ang SEATO ay isang palubog na bapor
July 01, 1969

Isang pangitain ng kasawian ang bumalot sa taunang pulong ng konseho ng Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) na ginanap sa Bangkok noong Mayo 20 at 21. Ang walang-tigil na pagsulong ng rebolusyonaryong sandatahang pakikibaka laban sa imperyalismong Amerikano sa Timog-Silangang Asya at ang mga panloob na kahinaan ng SEATO mula pa sa paglitaw nito ay […]

Read more

Ang ASPAC ay isang bloke ng mga pamahalaang papet ng imperyalismong Amerikano
July 01, 1969

Sa komperensiya ng mga ministro ng Asian Pacific Council (ASPAC) sa Kawana, Hapon, noong nakaraang buwan, gumawa ang Kalihim Panlabas na si Carlos P. Romulo ng isang nakakalokong mungkahi na sumanib ang Republika ng Mamamayan ng Tsina sa ASPAC. Ang retorikong tanong na ito ng isang utusang aso ng imperyalismong Amerikano ay isang paghamak sa […]

Read more

Mga militanteng estudyanteng Amerikano lumahok sa pakikibaka ng mga manggagawa sa Estados Unidos
July 01, 1969

Isang bagong daluyong ng progresibong kilusang ng mga estudyante sa Estados Unidos ang umahon nang ang malaking bilang ng mga estudyanteng Amerikano ay nagsimulang iugnay ang kanilang pakikitunggali sa pakikipag-tunggali ng mga manggagawa. Ibang-iba sa mga nakaraan taon, ang ulo ng salakay ay nakapuntirya sa mga reaksiyonaryong patakaran ng pangkat ng monopolyong kapitalistang Amerikano. Ibinunyag […]

Read more