Ang Bayan

Groups meet Xi Jinping with protests
November 21, 2018

Groups led by the Pilipinong Nagkakaisa para sa Soberanya (P1NAS), Bagong Alyansang Makabayan and Anakbayan met Xi Jinping’s arrival in the Philippines last November 20 with protests. P1NAS trooped to the Chinese consulate in Makati to demand China’s withdrawal from the West Philippine Sea where it has conducted reclamation and constructed various military infrastructures. The […]

Read more

NPA-Zam­boa­nga foils AFP attacks
November 21, 2018

Amid relentless attacks of the fascist troops and local spies of the US-Duterte regime, the New People’s Army (NPA) and its mass base in the Zamboanga Peninsula remain steadfast and are steadily fighting back. Among the victories won by the NPA in the last six months (May-September 2018) are as follows: Last May, the 42nd […]

Read more

Building the Party in Re­ga­ta
November 21, 2018

This article is a contribution by Party members from the youth sector to Ang Bayan’s (AB) series featuring outstanding experiences on Party branch building in various fields of revolutionary work. AB’s editors encourage all Party committees to contribute to this series by submitting their featured stories. Regata is a university in the national capital with […]

Read more

Imelda, sentenced guilty but remains free
November 21, 2018

The Sandiganbayan found Imelda Marcos, wife of the late dictator Ferdinand Marcos, guilty of seven counts of graft and corruption in a ruling issued last November 9. Despite this, she was not arrested and was even allowed to post a bail bond of P150,000. The decision by the Sandiganbayan is a ruling over the ten […]

Read more

Women strike back at SM’s “endo” scheme
November 21, 2018

Gabriela and Kilusan ng Manggagawang Kababaihan mounted a picket-rally in front of SM Manila to condemn the widespread implementation of “endo” (end-of-contract) in the company. They called for an inquiry on the consignment scheme implemented by the SM Retail Inc. to circumvent its legal obligations to workers. Under this scheme, SM hires contractual workers, but […]

Read more

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to
November 21, 2018

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab […]

Read more

Kaswalti ng AFP, umabot sa 39
November 21, 2018

Umabot sa 23 ang napatay at 16 ang nasugatan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa inilunsad na mga aksyong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Bukidnon, Iloilo, Northern Samar at Camarines Sur nitong Nobyembre. Bukidnon. Sampu ang nasugatan at 13 ang napatay sa limang armadong aksyon ng BHB-Bukidnon mula Nobyembre […]

Read more

Pinabibilis ng China ang pagkolonya sa Pilipinas*
November 21, 2018

Pakay ng China na dagsain ang ekonomya ng Pilipinas ng labis na kapital, pasandigin ito sa pautang at ayuda ng China, ipataw ang mga patakarang neoliberal, dambungin at pagsamantalahan ang lakas-paggawa at likas na yaman ng bansa, kontrolin ang mga susing aspeto ng ekonomya at habampanahon na panatilihin ang Pilipinas na tagapagluwas ng mura at […]

Read more

Pagbisita ni Xi Jinping, sinalubong ng protesta
November 21, 2018

Sinalubong ng protesta ng Pilipinong Nagkakaisa para sa Soberanya (P1NAS), Bagong Alyansang Makabayan at Anak­bayan ang pagdating ni Chinese President Xi Jinping sa Pilipinas noong Nobyembre 20. Nagtungo ang P1NAS sa konsulado ng China para ipana­wagan ang pag-alis ng China sa South China Sea kung saan nagsasagawa ito ng reklamasyon at nagtatayo ng mga imprastrakturang […]

Read more

Mga ata­ke ng AFP, bi­ni­go ng BHB-Zam­boa­nga
November 21, 2018

Hin­di na­ti­ti­nag, bag­kus ay ma­ta­tag na ni­la­ba­nan ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) at rebolusyonaryong mamamayan sa Zam­boa­nga Pe­nin­su­la ang tu­luy-tu­loy na pag-a­ta­ke ng mga pa­sis­tang tro­pa at mga lo­kal na es­pi­ya ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ang sumusunod ay ilan sa mga ta­gum­pay ni­la sa na­ka­ra­ang anim na bu­wan (Ma­yo-Setyembre 2018): Noong Ma­yo, nag­ba­lak na mag­lun­sad ng […]

Read more