Ang Bayan

Programa sa lupa ni Duterte: Re­kon­sentra­syon, hindi distribusyon
June 21, 2019

Ma­la­king ka­lo­ko­han ang kun­wa’y pa­ma­ma­ha­gi ni Rod­ri­go Du­ter­te ng mga pam­pub­li­kong lu­pa sa mga mag­sa­sa­ka. Sa li­kod ni­to, ini­ra­rat­sa­da ng De­partment of Agra­ri­an Reform (DAR) ang rek­la­si­pi­ka­syon at pag­pa­pa­lit-ga­mit ng mga lu­pang ag­ri­kul­tu­ral. Kalokohan ang ipinag­yayabang ni Duterte na “pama­ma­ha­gi ng lupa” samantalang mina­ma­­dali ng kanyang gubyerno ang re­kon­sentra­syon ng mga ito sa ka­may ng […]

Read more

SOT: Pagsasabatas ng kontraktwa­li­sa­syon
June 21, 2019

End ENDO mo muk­ha mo. Ti­la ito ang men­sa­he ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mga mang­ga­ga­wa ma­ta­pos irat­sa­da ng Kong­re­so ang pag­pa­sa sa Secu­rity of Te­nu­re (ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho o SOT) Bill ba­go mag­sa­ra ang ika-17 Kong­re­so. Si­mu­la pa lamang ng ter­mi­no ni Du­ter­te, bu­kam­bi­big na ni­ya ang pa­nga­kong iba­ba­su­ra ang kon­trak­twa­li­sa­syo­n. Noong 2017 at 2018, […]

Read more

CMO 20: Pa­ka­nang neo­li­be­ral sa edu­ka­syon
June 21, 2019

Dis­ma­ya­do ang mga aka­de­mi­ko at da­lub­ha­sa sa pag­papa­ti­bay ng Kor­te Sup­re­ma noong Hun­yo 11 sa kau­tu­san ng Com­mis­si­on on Hig­her Educa­ti­on (CHEd) na nag­tang­gal sa Fi­li­pi­no, Pa­ni­ti­kan at Konsti­tu­syon bi­lang re­ki­si­tong mga asig­na­tu­ra sa ku­ri­ku­lum pang­ko­le­hi­yo. Na­ka­pa­lo­ob ang kau­tu­san sa CHEd Me­mo­ran­dum Order Num­ber 20 (CMO 20) na ini­la­bas noon pang 2015 sa pa­na­hon ng […]

Read more

Ka­lu­nus-lu­nos na ka­la­ga­yan ng mga gu­ro
June 21, 2019

Mu­ling tu­mam­pok ang ka­lu­nus-lu­nos na ka­la­ga­yan ng mga gu­ro nang lu­ma­ga­nap sa social me­dia noong unang ling­go ng Hun­yo ang la­ra­wan ng isang da­ting ku­be­ta na gi­na­wang upi­si­na ng da­la­wang guro. Ini­la­had ng na­tu­rang la­ra­wan ang na­pa­ka­ta­gal nang ini­in­dang ka­ku­la­ngan ng pa­si­li­dad, ga­mit sa pag­tu­tu­ro at iba pang pa­nga­ngai­la­ngan ng mga gu­ro at iba pang […]

Read more

Mga prob­le­ma sa transpor­ta­syon
June 21, 2019

Sa­mut­sa­ring prob­le­ma sa transpor­ta­syon ang araw-a­raw na ti­ni­ti­is ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no la­lu­na sa pam­ban­sang ka­bi­se­ra. Pi­na­ka­li­taw di­to ang mga prob­le­ma ng tra­pik, si­kip ng mga kal­sa­da at ka­wa­lan ng sa­pat na pam­pub­li­kong sis­te­ma sa transpor­ta­syon na nag­du­du­lot ng ma­la­king ka­ba­wa­san sa ka­ni­lang ki­ta. La­lu­pa itong pi­na­la­la­la ng mga pa­ka­na ng mga na­kau­po sa po­der, na […]

Read more

Si­no ang ma­ki­ki­na­bang sa pri­ba­ti­sa­syon ng Clark Air­port?
June 21, 2019

Bil­yun-bil­yong pisong pon­do at mga kik­bak ang pi­na­ki­ki­na­ba­ngan nga­yon ng ma­la­la­king bur­ge­syang kumpra­dor at bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­ta sa pag­pa­pa­tu­pad ng engran­deng mga pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te. Ka­bi­lang sa mga ito ang Clark Inter­na­tio­nal Air­port Expan­si­on Project sa pru­bin­sya ng Pam­pa­nga, isa sa mga ma­yor na pro­yek­to sa ila­lim ng prog­ra­mang Build, Build, Build ni Du­ter­te. Ma­ka-ne­go­syong […]

Read more

Na­ka­ka­su­kang pag­ku­kun­wa­ri at ko­rap­syon
June 21, 2019

Ni­tong Hun­yo, pu­mu­tok ang ulat ng ko­rap­syon sa loob ng Phi­lip­pi­ne Health Insu­rance Corp. (PhilHealth). Mis­mong si Harry Roque, da­ting ta­ga­pag­sa­li­ta ni Rodrigo Du­ter­te, ang nag­bun­yag na ang PhilHealth ay pi­nag­na­na­ka­wan ng daan-da­ang bil­yong pi­so. Ka­bi­lang di­to ang sob­rang pag­ba­ba­yad sa mga os­pi­tal, mga “upcas­ing” o pag­li­lis­ta ha­lim­ba­wa sa ka­ra­ni­wang ubo bi­lang pul­mon­ya, pag­dodob­le ng […]

Read more

Ilantad at labanan ang bulok at pahirap na kongreso ni Duterte
June 07, 2019

Mabilis na uminit ang pag-aagawan ng mga burukrata-kapitalista sa pwesto pagkatapos ng eleksyon. Hindi bababa sa apat ang nagpahayag ng intensyong maging Speaker (o pinuno) ng Mababang Kapulungan. Sa Senado, nagbabrasuhan ang mga senador para makuha ang pamumuno ng makapangyarihang mga komite. Nagriribalan man, ang totoo’y nagkakaisa ang mga pulitiko at partidong ito sa adyenda […]

Read more

Ang Bayan | Hunyo 7, 2019
June 07, 2019

Download PDF: PIL | EN | BIS | HIL | WA

Read more

Writ of Amparo at habeas data, inilabas
June 07, 2019

Inilabas ng Korte Suprema ang writ of amparo at habeas data pabor sa mga grupong Karapatan, Gabriela at Rural Missionaries of the Philippines nitong Mayo 24. Sa ilalim ng mga kautusang ito, inoobliga ang mga ahensya ng estado na itigil ang pagtugis at pagbabanta laban sa mga grupong ito habang hindi nito napatutunayan o nabibigyang-katwiran […]

Read more