Ang Bayan

Ang Bayan | Hunyo 21, 2019
June 21, 2019

Download PDF: PIL

Read more

Buong-ta­pang na ma­ki­ba­ka pa­ra wa­ka­san ang ti­ra­ni­ya ni Du­ter­te!
June 21, 2019

Buong-ta­pang na ma­ki­ba­ka upang wa­ka­san ang sa­lot na pag­ha­ha­ring ti­ra­ni­ko ni Du­ter­te sa la­long ma­da­ling pa­na­hon. Ba­wat sag­lit na nag­pa­pa­ka­sa­sa si­ya sa ka­pang­ya­ri­han, la­long bu­mi­bi­gat ang pa­sa­nin at pa­sa­kit ng ba­yan. Sa ila­lim ng kan­yang mag­ta­tat­long taon nang pag­ha­ha­ri, la­long du­ma­us­dos ang ka­bu­ha­yan ng ma­ma­ma­yan at su­mad­sad ang eko­nom­ya. Lu­ma­la­la ang di­s­emple­yo, bu­mi­gat ang pa­sa­ning […]

Read more

4 na ar­mas, na­kum­pis­ka ng BHB-Sa­mar
June 21, 2019

Apat na armas ang na­kum­pis­ka ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Sa­mar ma­ta­pos ang ma­ta­gum­pay na reyd sa de­tatsment ng Alpha Com­pany, 63rd IB sa Sit­yo Little La­nu­bi, Ba­ra­ngay La­nu­bi (EJ Dulay), Lao-ang, Northern Samar noong Ma­yo 21, alas-4 ng uma­ga. Pi­na­sa­bu­gan ng BHB at pi­na­pu­tu­kan ang de­tatsment. Na­kum­pis­ka sa reyd ang tat­long rip­leng R4, isang […]

Read more

Nag­pa­pa­sa­sang mga bu­ruk­ra­ta
June 21, 2019

Hin­di la­mang si Rod­ri­go Du­ter­te ang may di-mai­pa­li­wa­nag na pag­lo­bo ng ya­man ha­bang na­kau­po sa gub­yer­no. Noong 2018, nagtaasan ang halaga ng 15 upisyal ng kanyang gabinete ayon sa isinumite nilang Statement on Assets, Liabilities and Network o SALN. Pitong kongresista naman—karamiha’y kaalyado ng nakaupong rehimen—ang nakita ng paglobo ng yaman sa loob lamang ng […]

Read more

Duterte, duwag sa China at US
June 21, 2019

Ga­nap na ka­ru­wa­gan sa Chi­na ang ipi­na­ma­las ni Rod­ri­go Du­ter­te na ma­ni­nin­di­gan ayon sa so­be­ra­nong in­te­res ng Pi­li­pi­nas kaug­nay ng in­si­den­te sa Recto Bank noong Hun­yo 9. Ma­la­wak ang pa­na­wa­gang pa­pa­na­gu­tin ang Chi­na sa pag­bang­ga at pag-iwanng isang traw­ler (bang­kang pa­la­ka­ya) ni­to sa mas ma­li­it na bang­kang pa­ngis­da na may lu­lang 22 Pi­li­pi­no. Sa ha­lip, […]

Read more

2nd IB: Ber­du­go ng Mas­ba­te at Albay
June 21, 2019

Aa­bot sa 1,000 re­si­den­te mu­la sa wa­long ba­ra­ngay sa Ca­wa­yan, Mas­ba­te ang nag­protesta sa ha­rap ng mu­ni­sip­yo noong Hun­yo 3-8. Ki­nun­de­na ni­la ang ma­tin­ding mi­li­ta­ri­sa­syon at igi­ni­it na pa­la­ya­sin ang mga sun­da­lo ng 2nd IB na umo­ku­pa sa ka­ni­lang mga ko­mu­ni­dad mu­la pa Ma­yo 20. Ayon sa Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Mas­ba­te (KMM), du­ma­ra­mi ang bi­lang […]

Read more

8 pag­pas­lang sa 7 araw
June 21, 2019

Sa loob ng isang ling­go, walong ak­ti­bis­ta at mag­sa­sa­ka ang pi­na­tay ng mga ar­ma­dong ele­men­to ng es­ta­do. Iba’t ibang in­si­den­te rin ng pan­da­ra­has at pa­na­na­kot ang na­ra­na­san ng mga si­bil­yan sa iba pang pa­nig ng ban­sa. Da­la­wang is­tap ng Ka­ra­pa­tan-Sor­so­gon ang pi­nag­ba­ba­ril at na­pa­tay noong Hun­yo 14 ng uma­ga. Na­ka­sa­kay sa isang tray­si­kel si­na Ryan […]

Read more

Mamamahayag, iligal na inaresto
June 21, 2019

Kabi-kabilang pagkundena ang sumalubong sa arbitraryong pag-aresto at detensyon sa batikang ma­ma­ma­ha­yag na si Fi­de­li­na Mar­ga­ri­ta Val­le ng mga myembro ng Cri­mi­nal Inves­ti­ga­ti­on and De­tecti­on Gro­up Re­gi­on 9 noong Hunyo 9. Naghihintay si Valle ng kanyang byahe sa La­gu­in­di­ngan Air­port sa Mi­sa­mis Ori­en­tal pauwi ng Davao City nang siya ay arestuhin. Idi­ne­ti­ne siya nang 12 […]

Read more

Kampuhan ng mga bakwit, binuwag
June 21, 2019

Binuwag ng mga pulis ang kampu­han ng mga bak­wit na Lu­mad sa ta­bi ng ka­pi­tol­yo sa Ca­ga­yan de Oro City noong Hun­yo 18. Hi­git isang taon nang nakatigil ri­to ang mga Lu­mad mu­la sa Sit­yo Ka­man­si, Ba­ra­ngay Bang­lay, La­gong­long, Misamis Oriental da­hil sa pag­ka­mpo ng militar sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad. Bibigyang-daan ng okupasyon ng mga sundalo […]

Read more

PKP, sumu­por­ta sa pa­na­wa­gang im­bes­ti­ga­syon ng UNHRC
June 21, 2019

Nagpahayag ang Partido Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) ng pag­su­por­ta sa pa­na­wa­gan ng Uni­ted Na­ti­ons Hu­man Rights Com­mis­si­on (UNHRC) na mag­lun­sad ng im­bes­ti­ga­syon kaug­nay ng su­mi­sid­hing ka­la­ga­yan ng ka­ra­pa­tang tao sa ban­sa sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te. Ma­li­ban sa ma­la­wa­kang pa­ma­mas­lang, ki­na­sang­ku­tan din ng mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng es­ta­do ang mga ka­so ng ili­gal na pag-a­res­to, […]

Read more