Ang Bayan

Gloria Redux: Reviewing the corrupt and vicious Arroyo regime
August 08, 2018

Part 1: The corruption trail Barely two years under the Duterte regime, Gloria Macapagal Arroyo – political opportunist to the core – is back in the highest rungs of the reactionary government. Arroyo seized the speakership backed by Duterte and Marcos loyalists and her own horde. Arroyo’s showstopping powergrab in Congress vividly displays the rotten […]

Read more

Gloria Redux: Reviewing the corrupt and vicious Arroyo regime (Part 2)
August 08, 2018

Part 2: The trail of blood When news broke out of Gloria Macapagal Arroyo’s brazen takeover of the speakership in the House of Representatives, many parents and relatives of desaparecidos – persons disappeared by state actors – most of whom were in people’s protests for the State of the Nation Address (SONA) that day, cried […]

Read more

Gloria Redux: Reviewing the corrupt and vicious Arroyo regime (Part 3)
August 08, 2018

Part 3: Confluence of interests Gloria Macapagal Arroyo’s power and influence remain undiminished almost a decade after having left Malacañang and despite being put under four years of hospital detention. With Rodrigo Duterte at the helm, she was promptly released from detention allowing her to assume her seat in the higher echelons of state power. […]

Read more

Bu­lok at du­gu­ang pa­ma­na ni Arro­yo
August 07, 2018

Noong Hul­yo 23, ina­gaw ni Glo­ria Maca­pa­gal-Arro­yo, lu­bos na ki­na­mu­mu­hi­ang da­ting pre­si­den­te ng Repub­li­ka ng Pi­li­pi­nas, ang li­de­ra­to ng Kong­re­so. Pi­na­tu­na­yan ng pagbabalik ni­ya sa pi­na­ka­ma­ta­as na sirku­lo ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na na­na­na­ti­ling buo at ma­la­kas ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han at impluwen­sya. Ang ga­yong po­der ni Arro­yo ay ipi­nun­dar ni­ya sa si­yam na taon ng ko­rap­syon […]

Read more

2 rip­le, na­sam­sam ng BHB-Mas­ba­te
August 07, 2018

ISANG RIPLENG M16 at isang M14 ang na­kum­pis­ka ng BHB-Mas­ba­te mu­la sa ini­lun­sad ni­tong am­bus laban sa 2nd IB at CAFGU na nag-oo­pe­ra­syon sa Sit­yo Mang­ga, Ba­ra­ngay Mactan, Ca­wa­yan, Mas­ba­te. Kumbi­na­syon ng mga rip­le at com­mand-de­to­na­ted na mga eksplo­si­bo ang ginamit sa open­­si­bang isinagawa noong Agos­to 3, alas-8:30 ng uma­ga. Na­ka­sam­sam din ang mga Pu­lang […]

Read more

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Duterte-Arroyo-Marcos
August 07, 2018

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa lide­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni Du­ter­te na mai­lu­lu­sot na ang kan­yang iskemang ba­gu­hin ang konsti­tu­syon at big­yang da­an ang pla­no ni­yang solo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang kan­yang […]

Read more

Ang Bayan | August 7, 2018 Downloads
August 07, 2018

Download Pilipino (PDF)

Read more

Panggegera ng US sa kalakalan, umaarangkada
July 21, 2018

Tanda ng hindi malutas-lutas na pandaigdigang kapitalistang krisis, ibayong sumisidhi ang mga tunggalian ng mga kapitalistang bansa. Kasalukuyan nang ipinatutupad ng US ang pagpataw ng mga taripa sa mga produkto ng China na inaangkat nito matapos ang mahabang panahon ng palitan ng mga banta. Hayagan na rin ang girian ng US at European Union at […]

Read more

Atake sa mga komunidad at paaralang Lumad sa Sultan Kudarat
July 21, 2018

NOONG HULYO 16, nagsagawa ng isang programa ang mga mag-aaral ng Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. (MISFI) academy at Center for Lumad Advocacy and Networking, Inc. (CLANS) sa kanilang kampuhan sa harap ng upisina ng Department of Education Region 12 para salubungin ang unang araw ng bagong direktor nito na si Allan G. Farnazo. Kasama […]

Read more

Sobrang pagpapatrabaho, barat na sweldo ng mga guro
July 21, 2018

DALAWANG BESES NA NAGPROTESTA sa Quezon City Hall ang libu-libong guro na kasapi ng Quezon City Public School Teachers Association (QCPSTA) para igiit ang dagdag na sahod at ibalik ang kanilang alawans na tinanggal sa ilalim ng Joint Circular No. 1 noong 2017. Tatlong libong guro ang nagrali noong Hulyo 6 at noong Hulyo 16, […]

Read more