2019

Mga dek­la­ra­syong “kontra-BHB,” pa­ka­na ng AFP
March 07, 2019

RESULTA NG PAMBABRASO at say­war ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes (AFP) ang uma­no’y mga pag­dek­la­ra sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) bi­lang “per­so­na non gra­ta (ta­ong hin­di tinatanggap).” Ito ang ini­lan­tad ni Ka Ri­go­ber­to F. Sanchez ng BHB-Sout­hern Min­da­nao Region ka­su­nod ng na­pa­ba­li­tang pag­kun­de­na uma­no sa BHB ng mga lo­kal na pa­ma­ha­la­an at komuni­dad ng […]

Read more

Harapin ang hi­na­ing ng milyun-mil­yon sa git­na ng kri­sis
March 07, 2019

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat nitong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pakikiba­ka pa­ra ma­bu­hay. Hi­na­ha­gi­san si­la ni Du­ter­te ng masisimot na mumo ha­bang bi­nu­bu­sog ang ma­la­la­king oli­gar­kong nag­pa­pa­ka­bun­dat. Ang umii­ral na kun­di­syon ay nag­tu­tu­lak sa mga […]

Read more

NEWS: Manila Bay Watch, inilunsad | “Red-tag” sa mama­ma­ha­yag, ki­nun­de­na
March 07, 2019

Ma­ni­la Bay­watch, inilunsad NAGTIPON NOONG PEBRERO 22 sa sim­ba­han ng Ma­la­te, May­ni­la ang may 200 ka­sa­pi ng mga or­ga­ni­sa­syo­n ng mga ma­ngi­ngis­da, ma­ra­li­tang lung­sod, kababaihan, relihiyoso at maka-kalikasan upang ilun­sad ang alyansang Ma­ni­la Bay­watch na magbaban­ta­y sa pag-u­sad ng umano’y re­ha­bi­li­ta­syon at pro­yek­tong rek­la­ma­syon sa Ma­ni­la Bay. Ayon sa gru­po, kung ser­yo­so ang re­hi­men sa […]

Read more

Ang Bayan | Marso 7, 2019
March 07, 2019

Download PDF: PIL | BIS

Read more

Address the grievances of millions amid crisis
March 07, 2019

The social and economic conditions of the Filipino people continue to deteriorate unabatedly under the Duterte regime as a result of its burdensome policies. Their daily individual effort to survive is always a losing struggle. The Duterte regime throws them mere crumbs to scrounge on, while giving the big oligarchs all opportunity to amass wealth. […]

Read more

The AFP is shameless for seeking to erase historical records of military abductions
February 23, 2019

The Communist Party of the Philippines denounces the Armed Forces of the Philippines (AFP) for pushing the United Nations to purge its human rights archives showing the history of enforced disappearances perpetrated by the AFP and other state security forces. The AFP is shameless for wanting to revise historical records that trace the bloody trail […]

Read more

Bantang interbensyong militar ng US sa Venezuela, nilabanan
February 21, 2019

Humugos sa mga lansangan ang daanlibong mamamayang Venezuelan noong Pebrero 21 para batikusin at labanan ang banta ng tuwirang panghihimasok militar ng US sa tabing ng pagpapadala ng “makataong ayuda.” Pinakahuli ito sa serye ng mga mapanghimasok na hakbang ng imperyalistang US na naglalayong pabagsakin ang lehitimong gubyernong Bolivarian at iluklok sa kapangyarihan ang isang […]

Read more

Kababaihan, nanindigan para sa karapatan
February 21, 2019

SA IKAPITONG TAON ng One Billion Rising, daan-daang kababaihan sa pangunguna ng Gabriela, ang nagtipon sa Rajah Sulayman Park, Roxas Boulevard, Maynila noong Pebrero 14 upang sumayaw bilang protesta laban sa tumitinding pasismo at tiraniya sa bansa. Binigyang diin sa aktibidad ang lansakang pandarambong sa rekurso at yaman ng bansa alinsunod sa mga neoliberal na […]

Read more

#AyokongMagmahal 2019
February 21, 2019

AYOKONGMAGMAHAL ANG panawagan ng mga kabataang estudyante sa bantang pagtaas ng mga bayarin at matrikula. Noong Pebrero 15, nagrali ang Rise For Education-Cebu sa harap ng Commission on Higher Education Region 7 upang kundenahin ang muling pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa mga kolehiyo at unibersidad. Ito ay matapos maghain ng petisyon noong […]

Read more

Anakpawis, nagprotesta laban sa reklamasyon
February 21, 2019

DAAN-DAANG MYEMBRO NG Anakpawis, Pamalakaya, Kadamay at Gabriela ang nagprotesta sa Maynila noong Pebrero 18 laban sa kabuuang 32,000-ektaryang proyektong reklamasyon sa Manila Bay. Ayon sa Pamalakaya at Kadamay, sa tabing ng rehabilitasyon ng Manila Bay itatayo ang mga pook-aliwan at turismo sa erya at palalawakin ang mga pantalan, magreresulta ito sa kawalan ng tahanan […]

Read more