2019

Du­ter­te, ban­ta sa ma­la­yang mid­ya
May 07, 2019

Kaisa ang mga ma­ma­ma­ha­yag sa buong mun­do, gi­nu­ni­ta ng mga gru­po ng mid­ya at Pi­li­pi­nong ma­ma­ma­ha­yag ang Inter­na­syu­nal na Araw ng Ka­la­ya­an sa Pa­ma­ma­ha­yag (World Press Free­dom Day) noong Ma­yo 3. Ayon sa mga ma­ma­ma­ha­yag, mula nang maupo si Rodrigo Duterte sa poder, pra­yo­ri­dad na ni­ya ang pa­ni­ni­ra at pang-iintri­ga sa mid­ya pa­ra ita­go ang […]

Read more

Writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta pa­bor sa NUPL, inilabas ng Korte Suprema
May 07, 2019

Naglabas ng kau­tu­sang writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta ang Kor­te Sup­re­ma pa­bor sa pe­ti­syon ng Na­tio­nal Uni­on of Peop­le’s Law­yers (NUPL) noong Ma­yo 3. Nag­sam­pa ng pe­ti­syon ang NUPL noong Abril 15 pa­ra ipa­ti­gil ang Red-tag­ging at pang­gi­gi­pit ng re­hi­meng Du­ter­te at ng mi­li­tar sa ka­ni­lang mga myembro. Alin­su­nod sa kau­tu­sang writ of am­pa­ro, […]

Read more

Mag­kai­sa upang ipag­tang­gol ang Pan­ta­ron!
May 07, 2019

“Magkaisa para de­pen­sa­han ang Pan­ta­ron Ra­nge!” ang pa­na­wa­gan ng ma­ma­ma­yang Lu­mad at mga ta­ga­pag­ta­gu­yod ng ka­li­ka­san sa araw ng pag­gu­ni­ta sa Earth Day noong Abril 22. Ma­ri­in ni­lang ki­nun­de­na ang na­pi­pin­tong pan­da­ram­bong sa ya­man ng Pan­ta­ron Ra­nge sa Min­da­nao at pag­wa­sak ng ma­la­la­king dayuhang korporasyon sa pagmimina at pagtotroso sa kalikasan. Ang Pan­ta­ron Ra­nge ay […]

Read more

Ika-35 Araw ng Cor­dil­le­ra, ipi­nag­di­wang
May 07, 2019

Sa pamumuno ng Cor­dil­le­ra Peop­le’s Alli­ance (CPA), li­bu-li­bo ang du­ma­lo sa pag­di­ri­wang ng ika-35 Araw ng Cor­dil­le­ra mu­la Abril 23-29. Gi­nu­ni­ta ito sa pa­ma­ma­gi­tan ng mga pro­tes­ta, po­rum, kon­sye­rto at mga kul­tu­ral na pag­ta­tang­hal. Nag­kai­sa ang mga pam­ban­sang mi­nor­ya at mga ta­ga­su­por­ta sa te­mang “La­ba­nan ang ti­ra­ni­ya! Isu­long ang pu­li­ti­ka ng pag­ba­ba­go at sa­ri­ling pag­pa­pa­sya­!” […]

Read more

Pa­lig­sa­han sa pag­pa­pa­ra­mi ng ar­mas nuk­le­yar, mu­ling ii­nit
May 07, 2019

Tiyak na muling iinit ang pa­lig­sa­han ng US at Rus­sia sa pro­duk­syon at pag­ga­mit ng ar­mas nuk­le­yar ma­ta­pos ia­nun­syo ni Do­nald Trump, pre­si­den­te ng US, ang po­sib­leng pag-at­ras ng ban­sa sa Inter­me­dia­te-Ra­nge Nucle­ar Force Tre­aty (INF) noong Peb­re­ro 2. Ka­pag iti­nu­loy ni Trump ang pag-at­ras, ku­sang ma­wa­wa­lan ng bi­sa sa US ang na­tu­rang tra­ta­do sa […]

Read more

Gaza, mu­ling inaatake ng Isra­el
May 07, 2019

Umabot na sa 19 Pa­les­ti­no ang na­pa­tay sa mga pam­bo­bom­ba ng Isra­el sa re­si­den­syal na ba­ha­gi ng Gaza sa loob ng da­la­wang araw ni­tong Ma­yo. Ka­bi­lang di­to ang isang bun­tis at isang apat na bu­wang sang­gol. Ang pam­bo­bom­ba ay sa­got ng Isra­el sa ilang ata­ke na ini­lun­sad ng Ha­mas sa mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng Isra­el. […]

Read more

Pa­ngat­long ku­de­ta la­ban kay Ma­du­ro, bi­go pa rin
May 07, 2019

Muling nabigo ang tang­kang ku­de­ta pa­ra pa­tal­si­kin si Nico­las Ma­du­ro, pre­si­den­te ng Ve­nezue­la, ng mga pwer­sang ma­ka-o­li­gar­ki­ya at ma­ka-US noong Abril 29. Pa­ngat­long tang­ka na ito sa na­ka­ra­ang li­mang bu­wan la­mang. Isang araw ba­go ni­to, na­na­wa­gan si Juan Guia­do, na idi­nek­la­ra ang sa­ri­li bi­lang pre­si­den­te ng ban­sa, sa ar­ma­dong pwer­sa ng Ve­nezue­la na ta­li­ku­ran si […]

Read more

Workers, unite and lead the Filipino people in the struggle against the fascist, rotten and treasonous US-Duterte regime!
May 01, 2019

The Party extends its militant greetings to all Filipino workers and the broad toiling masses as we mark this year’s May First. On this day, the working class in the Philippines and across the world manifest their unity and militance, especially in the face of rapidly worsening conditions of oppression and exploitation. On this day, […]

Read more

Kalatas April 2019
April 30, 2019
Read more

Diklap April 2019
April 26, 2019
Read more