New People's Army

Ideklarang Persona non grata ang AFP, PNP at DENR
April 11, 2019

Pagkatapos magtamo ng mga kaswalti sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad ng NPA laban sa kanila sa Bauko at Tadian, Mt. Province noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2, lantad na lantad ang AFP at PNP sa midya at publiko na nagpapalaganap ng saywar upang linlangin at sindakin ang mamamayan. Ang tuloy-tuloy […]

Read more

IDEKLARA TI AFP, PNP KEN DENR A PERSONA NON GRATA
April 11, 2019

Kalpasan a nagsagaba manipud iti kaswalti kadagiti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA kadakuada idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2, ti AFP ken PNP ket agipaspasaknap iti midya ken publiko ti psywar tapno allilawen ken butbutngen ti umili. Ti awan sarday ken napeklan a […]

Read more

Declare the AFP, PNP and DENR Persona non grata
April 11, 2019

After suffering from casualties on the series of tactical offensives launched by the NPA against them in Bauko and Tadian, Mt. Province last March, 29, March 31 and April 2, the AFP and PNP are out on the media and public streaming massive psywar to deceive and terrorize the people. The AFP and PNP’s unrelenting […]

Read more

10 Dahilan Kung Bakit Dapat Pakamahalin Ang New People’s Army
April 11, 2019

1. Ang NPA ay Disiplinado — magagalang, hindi nananakit o nagmumura sa masa 2. Ang NPA ay hindi kumukuha ng hindi kanila — nagbabayad nang tama para sa binili at isinasauli ang lahat ng hiniram 3. Ang NPA ay nagbabayad para sa anumang nasira — Noong 2018, sa dalawang magkahiwalay na ambus na isinagawa sa […]

Read more

Kagitingan ang lumaban para sa masang api
April 09, 2019

Para sa Araw ng Kagitingan, April 9, nagpupugay ang Leonardo Pacsi Command, NPA-Mt.Province, sa lahat ng beteranong magiting na nakipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas noong panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Nitong nagdaang linggo, ipinamalas rin ng mga Pulang kumander at mandirigma ang kanilang kagitingan sa tatlong magkakasunod na sagupaan sa Bauko at Tadian, Mt. Province. […]

Read more

Hinggil sa access fee sa panahon ng eleksyon
April 09, 2019

Naninindigan ang Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt.Province) na tanging sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon malulutas ang mga pundamental na suliranin ng sambayanang Pilipino. Walang tunay na pagbabagong makakamit sa ilalim ng burges at reaksyunaryong eleksyon. Gayunpaman, kinikilala at hinahamig ng rebolusyonaryong kilusan ang mg kandidato, grupo, at partido na may mga progresibong pananaw, tindig at/o programa […]

Read more

Hinggil sa Pag-aresto ng LdGC-NPA Mindoro sa mga kasangkapan ng AFP-PNP sa lokal na pamahalaan laban sa kilusan at mamamayan
April 08, 2019

Matagumpay na naaresto ng isang yunit ng New People’s Army (NPA) sa ilalim ng Lucio de Guzman Command sina Peter Delos Santos, kasalukuyang Kapitan ng barangay, Rocky Bueta, Hepe ng Barangay Police kapwa sa Brgy. Malu, Bansud, at si Remando Malupa, aktibong kagawad ng Citizen’s Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa kanilang barangay, ganap na […]

Read more

Hinggil sa Paggamit ng NPA sa mga Pasabog sa Mga Labanan sa Bauko, Mt. Province noong Marso 29 – Abril 2
April 07, 2019

Sa mismong alituntunin nito, mahigpit na pinanghahawakan ng New People’s Army (NPA) na walang madadamay na sibilyan sa mga opensibang inilulunsad nito laban sa mga pasistang tropa ng Estado ng Rehimeng US-Duterte. Kinikilala at tumatalima ang NPA sa mga internasyunal na kasunduan sa batas ng digma at karapatang tao tulad ng Ottawa Convention na nagbabawal […]

Read more

Ilantad at Gapiin ang Tunay na Kaaway ng Mamamayan!
April 07, 2019

Matapos ang serye ng matatagumpay na aksyong-militar ng NPA laban sa AFP at PNP sa Bauko, Mt. Province nitong nakaraang linggo, pinalalabas ngayon ng AFP at PNP, katuwang ang militaristang si Anthony Wooden, meyor ng Tadian, Mt. Province, na ang Pulang Hukbo ang siyan kaaway ng mamamayan ng Mt. Prov. Kabilang sa mga kasinungalingang ipinupukol […]

Read more

Mga Atake ng AFP at PNP, Binigo ng BHB-Gitnang Luzon! Matatagumpay na Taktikal na Opensiba, Inilunsad!
April 07, 2019

Hindi natitinag bagkus ay matatag na nilalabanan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at rebolusyonaryong mamamayan ang tuloy-tuloy na atake ng pasistang tropa ng rehimeng US-Duterte sa Gitnang Luzon. Noong 2018, nagtala ng hindi bababa sa 20 kaswalti ang kaaway sa mga magkakasunod na armadong labanan at aksyong militar ng BHB sa Nueva Ecija at Aurora. […]

Read more