Magno Udyaw | NPA-Mountain Province (Leonardo Pacsi Command)

Iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili ingganas balligi!
May 11, 2019

Sa darating na Lunes, ika-13 ng Mayo 2019, ay maghahalal ang milyun-milyon nating mga kabaayan ng labindalawang senador, at mga opisyal ng gobyerno sa antas lalawigan, lungsod, at munisipalidad. Halos lahat ng mga kandidato ay nangangako ng mga programang tutugon sa mga pangunahing daing ng mamamayan: kahirapan, kagutuman, kawalan ng maayos na hanapbuhay, mataas na […]

Read more

Leenardo Pacsi Command issues open letter to Mt. Province local government units
April 30, 2019

Open letter to the local government uniots of Mt. Province from the Leonardo Pacsi Command-NPA Mt. Province This open letter is in response to the reactions of the provincial and municipal government units to the series of firefights that happened last March 29 to April 2 between the Leonardo Pacsi Command- NPA Mt. Province and […]

Read more

Mabibigo ang Pakanang Persona non Grata ng Rehimeng US-Duterte
April 26, 2019

Kamakailan, ipinangangalandakan ni Rodrigo Duterte at ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang sunud-sunod na mga deklarasyon ng mga local government unit sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas na ang New People’s Army (NPA), kasama ang iba pang rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng Communist Party of the […]

Read more

Ideklarang Persona non grata ang AFP, PNP at DENR
April 11, 2019

Pagkatapos magtamo ng mga kaswalti sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad ng NPA laban sa kanila sa Bauko at Tadian, Mt. Province noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2, lantad na lantad ang AFP at PNP sa midya at publiko na nagpapalaganap ng saywar upang linlangin at sindakin ang mamamayan. Ang tuloy-tuloy […]

Read more

IDEKLARA TI AFP, PNP KEN DENR A PERSONA NON GRATA
April 11, 2019

Kalpasan a nagsagaba manipud iti kaswalti kadagiti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA kadakuada idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2, ti AFP ken PNP ket agipaspasaknap iti midya ken publiko ti psywar tapno allilawen ken butbutngen ti umili. Ti awan sarday ken napeklan a […]

Read more

Declare the AFP, PNP and DENR Persona non grata
April 11, 2019

After suffering from casualties on the series of tactical offensives launched by the NPA against them in Bauko and Tadian, Mt. Province last March, 29, March 31 and April 2, the AFP and PNP are out on the media and public streaming massive psywar to deceive and terrorize the people. The AFP and PNP’s unrelenting […]

Read more

Kagitingan ang lumaban para sa masang api
April 09, 2019

Para sa Araw ng Kagitingan, April 9, nagpupugay ang Leonardo Pacsi Command, NPA-Mt.Province, sa lahat ng beteranong magiting na nakipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas noong panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Nitong nagdaang linggo, ipinamalas rin ng mga Pulang kumander at mandirigma ang kanilang kagitingan sa tatlong magkakasunod na sagupaan sa Bauko at Tadian, Mt. Province. […]

Read more

Hinggil sa access fee sa panahon ng eleksyon
April 09, 2019

Naninindigan ang Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt.Province) na tanging sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon malulutas ang mga pundamental na suliranin ng sambayanang Pilipino. Walang tunay na pagbabagong makakamit sa ilalim ng burges at reaksyunaryong eleksyon. Gayunpaman, kinikilala at hinahamig ng rebolusyonaryong kilusan ang mg kandidato, grupo, at partido na may mga progresibong pananaw, tindig at/o programa […]

Read more

Hinggil sa Paggamit ng NPA sa mga Pasabog sa Mga Labanan sa Bauko, Mt. Province noong Marso 29 – Abril 2
April 07, 2019

Sa mismong alituntunin nito, mahigpit na pinanghahawakan ng New People’s Army (NPA) na walang madadamay na sibilyan sa mga opensibang inilulunsad nito laban sa mga pasistang tropa ng Estado ng Rehimeng US-Duterte. Kinikilala at tumatalima ang NPA sa mga internasyunal na kasunduan sa batas ng digma at karapatang tao tulad ng Ottawa Convention na nagbabawal […]

Read more

Ilantad at Gapiin ang Tunay na Kaaway ng Mamamayan!
April 07, 2019

Matapos ang serye ng matatagumpay na aksyong-militar ng NPA laban sa AFP at PNP sa Bauko, Mt. Province nitong nakaraang linggo, pinalalabas ngayon ng AFP at PNP, katuwang ang militaristang si Anthony Wooden, meyor ng Tadian, Mt. Province, na ang Pulang Hukbo ang siyan kaaway ng mamamayan ng Mt. Prov. Kabilang sa mga kasinungalingang ipinupukol […]

Read more