Communist Party of the Philippines

A Retort to General Parlade’s Lies
June 18, 2019

Like his drug-dependent boss Duterte, General Parlade smacks of an intoxicated and hallucinating addict whenever he opens his mouth and spews lies against the revolutionary movement. He is desperately resorting to the worst kind of disinformation, fake news and lies to cover-up the desperation of a regime about to crumble and thrown into oblivion. Let […]

Read more

A Retort to General Parlade’s Lies
June 16, 2019

Like his drug-dependent boss Duterte, General Parlade smacks of an intoxicated and hallucinating addict whenever he opens his mouth and spews lies against the revolutionary movement. He is desperately resorting to the worst kind of disinformation, fake news and lies to cover-up the desperation of a regime about to crumble and thrown into oblivion. Let […]

Read more

On the Question of People’s War in Industrial Capitalist Countries
June 05, 2019

I have been asked many times by avowed proletarian revolutionaries whether protracted people’s war as carried out by Mao in China can be successfully waged in capitalist countries where the industrial proletariat has become the majority class and the peasantry has become a minority class. I will try to answer the question in a theoretical […]

Read more

Duterte: umuusbong na Hitler sa Pilipinas
May 09, 2019

Ang tinatalunton ng paghahari ni Duterte sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin kung papaano umakyat si Hitler sa kapangyarihan sa Germany at itinatag ang isang totalitaryan at awtokratikong ideolohiya ng Nazi Germany. Tulad ni Hitler, inilalatag ni Duterte ang pagtatayo ng isang pasistang diktadura sa bansa tulad ng ginawa ni Marcos. Tunghayan natin ang pagkakahalintulad […]

Read more

Workers, unite and lead the Filipino people in the struggle against the fascist, rotten and treasonous US-Duterte regime!
May 01, 2019

The Party extends its militant greetings to all Filipino workers and the broad toiling masses as we mark this year’s May First. On this day, the working class in the Philippines and across the world manifest their unity and militance, especially in the face of rapidly worsening conditions of oppression and exploitation. On this day, […]

Read more

Ipagtanggol ang mga tagumpay ng uring manggagawa! Ipaglaban ang makatwirangsahod at karapatan sa trabaho! Ibagsak ang tiranikong rehimeng US-Duterte!
May 01, 2019

Ngayong Mayo Uno, ginugunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ang mga tagumpay na nakamit ng buong uring proletaryado laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi at sa pagbubuo ng sariling lakas upang maitayo ang lipunang tunay na kumakatawan sa kanilang makauring interes—ang Sosyalismo. May isanlibo’t isang dahilan upang ipagdiwang ng uring manggagawa ang Mayo Uno. […]

Read more

“Oust Duterte!” is a widespread clamor of the Filipino people
April 25, 2019

The demand to oust Duterte from power is not a “plot” by a small group of conspirators, as recently claimed by Malacañang. It is, rather, a strong clamor and widespread movement across the country uniting millions of people who have had enough of Duterte’s fascist, corrupt and treasonous regime. They demand the ouster of Duterte […]

Read more

Unite the people to oust the fascist, treacherous and corrupt US-Duterte regime! Carry forward the struggle for national liberation, social justice and democracy!
April 24, 2019

Message of the Communist Party of the Philippines and the New People’s Army on the occasion of the NDF’s 46th anniversary The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) expresses solidarity with all its allies in the National Democratic Front (NDF) on the occasion of its 46th founding anniversary. With […]

Read more

Buklurin ang sambayanan para patalsikin ang pasista, traydor at korap na rehimeng US-Duterte! Isulong ang pakikibaka para sa pambansa paglaya, hustisya at demokrasya!
April 24, 2019

Mensahe sa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa ika-46 na anibersaryo ng NDF Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lahat ng kaalyado nito sa National Democratic Front (NDF) sa okasyon ng ika-46 taong anibersaryo nito. Kasama ang 17 alyadong organisasyon, nagsisilbi ang NDF […]

Read more

The Filipino people’s revolutionary armed struggle for national and social liberation in the past 50 years
March 29, 2019

Let me do a quick review of the Filipino people’s revolutionary struggle for national and social liberation in the past 50 years. My focus is on the development of the New People’s Army (NPA) under the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) in a brief historical narrative of five segments, including the […]

Read more