PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Na­pa­ka­bu­lok ng bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pag­ha­ha­ri ni Du­ter­te

Bu­mu­bu­la ang bi­big ni Rod­ri­go Du­ter­te sa pag­ba­ban­ta la­ban sa mga or­ga­ni­sa­syo­n, insti­tu­syo­n, in­di­bid­wal at ma­ging mga ahen­sya at upi­syal ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na ku­mi­ki­los kontra sa kan­yang ti­ra­ni­kong pag­ha­ha­ri. Mis­tu­lang na­ni­ni­ba­sib na ha­yop si Du­ter­te sa gi­na­ga­wang pag­ba­ban­ta at pag­pa­tay, pang-aa­ta­ke at pam­bab­ra­so, pag­pa­pa­la­ga­nap ng di­sim­por­ma­syo­n, in­ti­mi­da­syon at pag­sa­sam­pa ng ga­wa-ga­wang ka­so pa­ra pa­ta­hi­mi­kin ang mga na­ni­nin­di­gan at nag­la­lan­tad sa kan­yang ka­bu­lu­kan.

Ang ti­ra­ni­kong pag­ha­ha­ri ni Du­ter­te ay tan­da ng la­long lu­ma­la­lang bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pang-aa­pi ng reak­syu­nar­yong es­ta­do la­ban sa ma­ma­ma­yan. Lan­ta­ran ang pag­ga­mit ni Du­ter­te ng bu­ruk­ra­ti­kong pri­bi­le­hi­yo at ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka pa­ra pag­sil­bi­han ang in­te­res ng nag­ha­ha­ring uri at ng par­ti­ku­lar na reak­syu­nar­yong pang­ka­tin.

Sa ha­rap ng lu­ma­la­lim na kri­sis ng ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal na sis­te­ma, su­mi­si­kip ang es­pa­syo pa­ra pag­ha­ti­an ng mga nag­ha­ha­ring uri ang pa­ki­na­bang ng pri­bi­le­hi­yong bu­ruk­ra­ti­ko. Ang mga hak­ba­ngin ni Du­ter­te na mo­no­pol­yo­hin ang ka­pang­ya­ri­han ay pag­mo­mo­no­pol­yo sa mga pa­ki­na­bang na ito. Da­hil di­to, nag-aal­bu­ru­to ang ibang pak­syon ng nag­ha­ha­ring uri.

Habang umiinit ang gi­ri­an sa pa­gi­tan ng mga pak­syon ng nag­ha­ha­ring uri, na­hu­hu­ba­ran ang pag­ku­kun­wa­ri ni Du­ter­te na si­ya ay ma­li­nis, kontra-ko­rap­syon at kontra- kri­mi­na­li­dad. Ka­li­wa’t ka­nan ang kanyang pag­ta­tang­gol sa kan­yang sa­ri­li at kan­yang pa­mil­ya, na pa­wang may mga ka­so ng ko­rap­syo­n, pan­da­ram­bong at pang-aa­bu­so sa ka­pang­ya­ri­han. Na­la­lan­tad nga­yon ang pag­ga­mit niya at kanyang pa­mi­lya sa po­der pa­ra sa kri­mi­nal na ak­ti­bi­dad tu­lad ng is­mag­ling ng bi­gas at ili­gal na dro­ga.

Sa­gad-sa­ga­ring bu­ruk­ra­tang ka­pi­ta­lis­ta si Du­ter­te. Bi­ha­sa ang pag­ga­mit ni­ya sa la­hat ng me­ka­nis­mo at re­kur­so ng es­ta­do pa­ra ita­go ang ka­bu­lu­kan ng kan­yang pag­ha­ha­ri at ipi­tin ang kan­yang mga ka­la­ban sa pu­li­ti­ka. Sa pa­ngu­ngun­ya­pit sa po­der, ki­la­la ang ne­po­tis­mo ng mga Du­ter­te at pag­sa­sa­lin-sa­lin ng ka­pang­ya­ri­han sa mga anak at apo.

Pi­na­ki­ki­los ni­ya ang kan­yang pi­na­ka­ma­su­su­gid na ta­ga­su­por­ta sa kong­re­so pa­ra pa­tal­si­kin ang pu­nong ma­histra­do ng Kor­te Sup­re­ma sa ma­ki­tid na ba­ta­yan ng isang ka­song ad­mi­nistra­ti­bo. Na­na­na­wa­gan si Du­ter­te na isu­nod ang pu­nong om­budsman, bi­lang gan­ti sa gi­na­wa ni­tong pag-iim­bes­ti­ga at pag­sa­sa­pub­li­ko ng mga do­ku­men­tong nag­pa­pa­ki­ta ng na­ka­ta­go ni­yang ya­man. Nag­ta­yo si Du­ter­te ng sa­ri­li ni­yang ko­mi­syong an­ti-ko­rap­syo­n pa­ra im­bes­ti­ga­han at ipi­tin ang ahensya. Pi­nag­ban­ta­an ni­ya ang ibang tau­han ng institusyon na na­ngu­ngu­na sa im­bes­ti­ga­syo­n.

Si­na­sam­pa­han ng kaliwa’t ka­nang mga ka­so ang mga se­na­dor ng Li­be­ral Party na nag­sa­sa­ga­wa ng mga im­bes­ti­ga­syon sa kan­yang “ge­ra kontra-dro­ga.” Inaa­ku­sa­han ni­ya ang mga ito na na­ki­ki­pag­sab­wa­tan sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san pa­ra an­ya sa pla­nong si­ya’y pa­tal­si­kin. Ang ga­yong pag-uug­nay ni Du­ter­te ay ba­ha­gi ng nag­pa­pa­tu­loy na pam­pu­li­ti­kang pag­si­kil sa opo­si­syo­n.

Ang ti­na­ta­wag ni Du­ter­te na sab­wa­tan, sa aktwal, ay ang ma­la­wak na ha­nay ng ma­ma­ma­yan mu­la sa iba’t ibang gru­pong pu­li­ti­kal at so­sya­l, na nga­yo’y na­ni­nin­di­gan at lu­ma­la­ban sa pag-a­bu­so sa ka­pang­ya­ri­han at aw­to­ri­tar­ya­nis­mo ni Du­ter­te at sa la­ga­nap at wa­lang ha­bas na pag­la­bag sa mga ka­ra­pa­tang-tao. Ka­bi­lang di­to ang wa­lang pat­lang na pa­ma­mas­lang ng mga pu­lis, sun­da­lo at pa­ra­mil­tar, ma­la­wa­kang pam­bo­bom­ba sa mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad, mi­li­ta­ri­sa­syon at ban­tang pam­bo­bom­ba sa mga ka­tu­tu­bong ko­mu­ni­dad at eskwe­la­han, sus­pen­syon ng writ of ha­be­as cor­pus at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, pang­gi­gi­pit sa mga eskwe­la­han at iba pa.

Wa­lang pag­pa­pa­ra­ya si Du­ter­te sa opo­si­syon at kri­ti­sis­mo. Ba­lak ni­yang mo­no­po­li­sa­hin ang ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka at bu­sa­lan ang la­hat ng bu­ma­ba­ti­kos sa kan­yang mga pa­ta­ka­ran at pa­ma­ma­ra­an. Nag­dek­la­ra ang kan­yang mga upi­syal na ga­ga­mi­tin ang la­hat ng pa­ra­an pa­ra ka­su­han at ares­tu­hin ang la­hat ng mga nag­pup­ro­tes­ta. Pa­ra sa­la­gin ang mga per­so­nal na ba­ti­kos sa kan­ya, mu­li si­yang nag­ban­tang mag­pa­tu­tu­pad ng ba­tas mi­li­tar sa buong ban­sa.

Ka­bi­lang sa pi­na­ka­hu­ling pa­sis­tang hak­bang ng re­hi­men ang pag­ta­ta­yo ng Ci­tizen Na­tio­nal Guard, isang or­ga­ni­sa­syong vi­gi­lan­te na ki­na­pa­pa­loo­ban ng pi­na­ka­ma­sa­sa­hol ni­yang lo­ya­lis­ta, ka­bi­lang ang ilang re­ti­ra­dong sun­da­lo at pu­lis. Ha­ya­gan itong inen­dor­so ng kan­yang ka­li­him sa hus­ti­sya. Lan­ta­ran itong na­na­wa­gan ng pag-a­ta­ke sa mga bu­ma­ba­ti­kos sa re­hi­men na anito’y mga kaa­way ng es­ta­do.

Ang pag­ba­ling ni Du­ter­te sa ga­yong mga tak­ti­ka ay nag­pa­pa­ki­ta la­mang ng kan­yang des­pe­ra­syon at pag­ka­ka­hi­wa­lay sa ma­ma­ma­yan. La­ga­nap na ang pag­la­ban ng ma­ma­ma­yan sa kan­yang tat­long ge­ra ng pa­ma­mas­lang at pang­wa­wa­sak, pa­sis­ta at bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pag­ha­ha­ri, at pa­nga­nga­yu­pa­pa sa in­te­res ng US. Anu­pa­man ang ga­win ni Du­ter­te, hin­di na ni­ya ma­pi­pi­gi­lan ang lu­ma­la­kas na pa­na­wa­gan pa­ra pa­tal­si­kin si­ya.

[ Article 1 of 12 ]

7 Oktubre 2017

Translations: EnglishBisaya

Na­pa­ka­bu­lok ng bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pag­ha­ha­ri ni Du­ter­te

20 ar­mas, na­sam­sam ng BHB

Ko­rap­syon at kro­ni­yis­mo ni Du­ter­te

Kontrol ng US sa AFP, hu­mi­hig­pit sa ila­lim ni Du­ter­te

Pag­ba­ba­lik ng mga bak­wit sa Ma­ra­wi, pi­ni­pi­gi­lan ng AFP

La­ban pa­ra ba­wi­in ang mga plan­ta­syon

Pag­ba­wi sa lu­pa, igi­ni­gi­it ng mga mag­sa­sa­ka sa Davao

Asenderong Flo­ire­n­do, yu­ma­man sa pag­sip­sip

Mil­yun-mil­yon, ma­pa­la­la­yas ng Met­ro Ma­ni­la Flo­od Control Project

Mga si­bil­yang ko­mu­ni­dad sa Ba­ta­ngas, bi­nom­ba ng AFP

Pagkilos ng mga guro at manggagawa, tuluy-tuloy

Tu­mi­tin­ding ata­ke sa mga ka­ba­ta­an-es­tud­yan­te

Other Issues