PHILIPPINE REVOLUTION WEBCENTRAL

Editoryal

Ita­as ang mi­li­tan­sya sa pag­la­ban sa re­hi­meng US-Du­ter­te

Sa ha­rap ng pag­la­lad­lad ng re­hi­meng Du­ter­te bi­lang ka­sa­lu­ku­yang kli­yen­teng-es­ta­do ng im­per­ya­lis­mong US at pag­ga­mit sa ka­may-na-ba­kal sa pa­nga­nga­la­ga at pag­ta­tang­gol sa ma­la­ko­lon­yal at ma­la­pyu­dal na sis­te­ma sa Pi­li­pi­nas, tu­lu­yan na ni­tong si­na­ra ang daan ng pa­ki­ki­pag­tu­lu­ngan sa mga prog­re­si­bo at re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no pa­ra sa pag­ta­ta­gu­yod ng pam­ban­sang so­be­ran­ya at ka­ta­ru­ngang pan­li­pu­nan.

Ipi­na­ki­ki­ta ng re­hi­meng US-Du­ter­te na ito ay isang re­hi­meng kontra-ma­ma­ma­yan. Isa itong re­hi­meng kontra-mag­sa­sa­ka. Wa­la sa mga ba­lak ni­tong ipa­tu­pad ang tu­nay na re­por­ma sa lu­pa at sa katunayan ay pa­tu­loy ang pang-aa­gaw ng lu­pa. Ha­los 70 mag­sa­sa­kang ak­ti­bis­ta na ang pi­nas­lang sa nag­da­ang taon.

Ito ay kontra-mang­ga­ga­wa, bi­ngi sa daing pa­ra sa di­sen­te at na­ka­bu­bu­hay na sa­hod. Ti­na­li­ku­ran nito ang pa­nga­kong wa­ka­san ang kontraktwa­li­sa­syo­n. Bi­nu­bu­wag ang mga pi­ket­layn ng mga mang­ga­ga­wang na­ka­wel­ga.

Re­hi­men itong kontra-ka­ba­ta­an. Ipi­nag­pa­tu­loy ang an­ti-ma­ma­ma­yan at ma­ka­da­yu­hang K-12. Na­na­na­ti­ling ko­­­mer­­sya­li­sa­do ang sis­te­ma ng edu­ka­syo­n. Ina­ang­kin ni Du­ter­te ang pu­ri sa ba­tas sa lib­reng mat­ri­ku­la sa mga pam­pub­li­kong ko­le­hi­yo at uni­ber­si­dad ga­yong ang mga ka­ba­ta­an at es­tud­yan­te ang wa­lang-sa­wang nag­su­su­long nito.

Kontra-ma­hi­rap ang re­hi­meng US-Du­ter­te. Ku­lang na ku­lang ang bad­yet pa­ra sa mga pam­pub­li­kong os­pi­tal, ser­bi­syong pa­ba­hay at iba pang sa­li­gang pa­nga­ngai­la­ngan ng mil­yun-mil­yong ma­ma­ma­yan.
Ang kanyanh ge­rang kontra-dro­ga ay ge­rang kontra-ma­ra­li­ta. Iniuul­at na aa­bot na sa 12,000 ma­hi­hi­rap ang pi­nag­pa­pa­pa­tay ng mga pu­lis at ba­ya­rang gru­pong vi­gi­lan­te. Ga­mit ang pu­lis, may ilang ni­li­ki­dang ina­ku­sa­han ni­yang mga “drug­lord.” Ma­la­kas ang hi­na­lang ang ga­yong mga pag­pa­tay ay ba­ha­gi ng ge­ra ng mga sin­di­ka­to at pa­bor sa ilang gru­po.

Ang re­hi­meng US-Du­ter­te ay kontra-ka­ba­bai­han, kontra-ka­li­ka­san, kontra-Lu­mad, at kontra-Mo­ro.
Ta­ha­sang ti­na­pos ni Du­ter­te ang pa­ki­ki­pag-u­sa­pang pang­ka­pa­ya­pa­an sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP).

Pa­sis­tang hi­bang si Du­ter­te. Pa­ra sa kan­ya, mas ma­ba­bang uring tao na wa­lang ka­ra­pa­tang ma­bu­hay ang mga itu­tu­ring ni­yang ka­la­ban. La­bis na ma­la­ki ang tu­ring ni Du­ter­te sa kan­yang sa­ri­li. Sa kan­yang isip at pa­na­na­li­ta, si­ya ang gub­yer­no. Si­ya ang ba­tas. Ti­na­ta­kot ang mga hus­ga­do at pi­naii­ral ang kan­yang ab­so­lu­tong pag­ha­ha­ri. Kay Du­ter­te, wa­lang ka­ra­pa­tang-tao, la­lu­na kung ang mga iyon ay ma­ka­ha­had­lang sa kan­yang mga pla­no at ka­gus­tu­han.

Su­ba­lit na­ka­yu­ko si­ya sa im­per­ya­lis­mong US at sa ma­ka­pang­ya­ri­han ni­tong mi­li­tar. Wa­la nang say­say ang mga pag­ba­ti­kos ni­ya sa US nga­yong to­do-lar­ga ang mga ope­ra­syon ng mi­li­tar ng US sa Ma­ra­wi at iba pang lu­gar. Ang mi­li­tar ng US pa rin ang ha­ri sa Pi­li­pi­nas.

Wa­la nang ibang ma­su­su­li­ngan ang sam­ba­ya­nan kun­di ang bag­ta­sin ang lan­das ng mi­li­tan­teng pag­la­ban at sa­ma-sa­mang pag­ki­los.Ga­yun­pa­man, ti­yak na pa­tu­loy na ga­ga­mi­tin ng tu­song pu­li­ti­kong si Du­ter­te ang iba’t ibang tak­ti­ka upang pa­hu­pa­in ang ga­lit ng ba­yan at ga­yo’y lu­ma­wig pa ang kan­yang pag­ha­ha­ri. Pa­tu­loy ni­yang paaa­sa­hin ang ma­ma­ma­yan sa pag­sa­bing “pa­ra­ting na ang pag­ba­ba­go.” Ka­hit nag­lad­lad nang ma­ka-US, uu­lit-u­li­tin pa rin ni­yang si­ya’y Ka­li­wa o so­sya­lis­ta. Mag­pa­pa­tu­pad si­ya ng mga pa­ki­tang-tao, pai­sa-i­sa o ma­li­li­it na pag­ba­ba­go upang paa­sa­hin ang ba­yan na ka­su­nod ang mas ma­la­la­ki pa.

Da­pat mag­pun­ya­gi ang mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong pwer­sa sa pag­la­lan­tad sa re­hi­meng US-Du­ter­te bi­lang ka­sa­lu­ku­yang muk­ha ng reak­syu­nar­yong pag­ha­ha­ri sa Pi­li­pi­nas. Da­pat ita­as ang ka­ni­lang mi­li­tan­sya pa­ra pa­ngi­ba­ba­wan kap­wa ang pan­li­lin­lang at pa­sis­mo ni Du­ter­te.

Da­pat isu­long ng sam­ba­ya­nan ang ka­ni­lang an­ti-im­per­ya­lis­ta at de­mok­ra­ti­kong mga pa­ki­ki­ba­ka. Da­pat pus­pu­sang isu­long ang mi­li­tan­te at sa­ma-sa­mang pag­ki­los ng mga mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka, mga ka­ba­ta­an at iba pang mga de­mok­ra­ti­kong sek­tor.

Da­pat pus­pu­sang isu­long ang mga pa­ki­ki­ba­kang an­ti-pa­sis­ta la­lu­na sa ha­rap ng to­dong mga a­ta­ke sa mga ka­ra­pa­tang-tao, wa­lang ha­bas na mga pag­pa­tay, pam­bo­bom­ba at pag­la­pas­ta­ngan sa bu­hay at ka­bu­ha­yan ng ma­sa. Da­pat ubos-ka­yang la­ba­nan ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao ang ba­lak na pa­la­wi­gin at pa­la­wa­kin ito sa buong ban­sa. Da­pat mag­ban­tay sa la­long pag­tin­di ng ala-Tok­hang na mga pag­pa­tay at pag­tar­get ma­ging sa mga pwer­sang prog­re­si­bo at re­bo­lu­syo­nar­yo.

Ma­hig­pit na iug­nay ang pa­sis­mo ng re­hi­meng Du­ter­te at pag­pa­pa­tu­pad ng ba­tas mi­li­tar sa ma­la­ki­hang ko­rap­syo­n, kro­ni­yis­mo, pa­ngu­ngu­tang at mga pa­bi­gat na kun­di­syong dik­ta ng da­yu­han at pa­ki­na­bang ng mga da­yu­hang kor­po­ra­syon sa pla­nong ma­la­king pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra.

Sa ha­rap ng lu­ma­la­lang pa­sis­mo, ko­rap­syon at pag­ka­tu­ta ni Du­ter­te, ma­bi­lis na lu­ma­la­lim ang ga­lit ng sam­ba­ya­nan at tu­mi­ti­bay ang ka­ni­lang de­ter­mi­na­syong lu­ma­ban. Da­pat ma­hig­pit na pa­mu­nu­an ang pag­bu­buo ng ma­la­wak na nag­ka­kai­sang ha­nay ng ma­la­wak na sam­ba­ya­nan upang ilan­tad, ihi­wa­lay at labanan ang re­hi­meng US-Du­ter­te.

[ Article 1 of 11 ]

7 Agosto 2017

Translations: English

Ita­as ang mi­li­tan­sya sa pag­la­ban sa re­hi­meng US-Du­ter­te

17 ar­mas na­sam­sam ng BHB-Neg­ros

Pa­sis­tang paghahari, tam­pok sa ika-2 SONA

Du­ter­te, mu­ling lu­mad­lad na kontra-Lu­mad

Bilyong pisong pambobomba sa Marawi

Pakinabang ng negosyo

Pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao, tu­mi­tin­di sa ila­lim ng batas militar

Eleksyon para sa NCA sa Ve­nezue­la, idinaos

Pa­ni­ba­gong aga­wan sa Africa

Ka Car­lo at Ka Billy, mga mar­tir ng Sor­so­gon

Pananagutan ni Duterte ang pagpaslang kina Carlo at Billy

Other Issues