Look Back: Five decades of revolutionary struggles and victories

In line with the CPP's upcoming celebration of its 50th anniversary, the PRWC is putting online documents, statements, publications, artwork and other materials which the Party and revolutionary forces have produced over the past five decades. We urge everyone who has archives of old material to scan these and share them here.

To the victims of the Duterte regime’s oppression and violence, the NPA is on your side

August 1, 2018

As the Duterte regime heightens its violent attacks against the Filipino masses, we assure the people that the forces of the New People’s Army (NPA) are on your side. To Duterte, his military cabal and his band of comprador oppressors, we are closely watching you. Through all the information in the media and social media, the NPA is not only aware but enraged by the vicious attacks being carried out by the state and state-supported forces against the people. The […]

Read more
Latest posts
CPP statements
Editorial August 7, 2018

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Duterte-Arroyo-Marcos

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa lide­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni Du­ter­te na mai­lu­lu­sot na ang kan­yang iskemang ba­gu­hin ang konsti­tu­syon at big­yang da­an ang pla­no ni­yang solo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang kan­yang […]

More

In this issue:

Bu­lok at du­gu­ang pa­ma­na ni Arro­yo
Panggegera ng US sa kalakalan, umaarangkada
Atake sa mga komunidad at paaralang Lumad sa Sultan Kudarat
Sobrang pagpapatrabaho, barat na sweldo ng mga guro
State of "No Address" 2018: Kawalan ng pabahay para sa maralita
Ang aping kalagayan ng mga magsasaka
See more articles
dp-struggle

AUDIO | Duterte's confessions

AUDIO | Porferio Tuna on Martial Law

Ang Bayan Editorial | July 21, 2018

Sa loob lamang ng dalawang taon, labis nang kinamumuhian ng mamamayan si Duterte at lubos nang nahihiwalay ang kanyang rehimen. Isang naglalahong alingawngaw na lamang ang kanyang mga pangako ng pag-unlad at pagbabago.


Continuing Validity and Vitality of Marxism

Marx is to study his works and how relevant have been his revolutionary teachings to social history and current circumstances and to consider the continuing validity and vitality of his teachings.   We make a renewed critique of capitalism and monopoly capitalism and strive to reinvigorate the revolutionary movement of the proletariat and people to […]

More

Sosyalistang ekonomya

Sentralisadong plano sa pagpapaunlad ng ekonomya, pambansang industriyalisasyon, nasyunalisasyon ng lupa ng mga panginoong maylupa at pagsulong ng industriya ang programa sa ekonomya na itinaguyod ng Rebolusyong Oktubre 1917. Ang programang ito ang nagbigay ng tulak sa sumunod na mga yugto ng sosyalistang konstruksyon. Kalagitnaan ng 1937, dalawang dekada lamang matapos ang rebolusyon, isa nang […]

More

Pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka

Ang pagkakaganap ng Plenum ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon hindi lamang mula ng Kongreso ng Muling Pagkakatatag kundi mula pa ng may higit na labingwalong taon nang nakararaan ay malinaw na isang lubhang napakamakahulugang pangyayaring naghuhudyat ng bagong masigasig na mga pwersa ng rebolusyong demokratiko ng bayan na ngayon […]

More