Negotiations for bilateral ceasefire can proceed Feb 19

AFP troops bear heavy casualties in NPA triple TO, retaliate with 2 civilian kills in Davao City Feb 18

On the AFP-reported "ambush" in Surigao Feb 17

Crimes against the masses highlight AFP’s week-old all-out war in SMR Feb 17

Enemy troops hit in NPA back-to-back offensives as AFP all-out war rampage Southern Mindanao countryside Feb 16

download latest pdf here
Mag­tang­gol la­ban sa to­do-ge­ra ng AFP \#Peace­talksItu­loy OBR para sa ka­pa­ya­pa­an Ang kontra-ka­pa­ya­pa­ang to­do-ge­ra ng AFP AFP, nam­bom­ba sa mga ko­mu­ni­dad Ma­la­ga­nap na mga ak­syong mi­li­tar ng BHB Kaa­way ng mga mag­sa­sa­ka, pi­na­ru­sa­han Kam­pu­han ng mga mag­sa­sa­ka sa Ca­piz, di­na­has Tuluy-tuloy na ­mga pro­tes­ta ng mga tsuper Pag­da­ong ng mga bar­kong US, mu­ling nag­si­mu­la La­ban kontra-mi­na, umi­ig­ting Kontra-i­mig­ran­teng pa­ta­ka­ran ni Trump, pan­sa­man­ta­lang na­pa­ti­gil
Ibasura ang Oplan Kapayapaan ng AFP!
21 January
Malinaw ang sigaw ng bayan para sa makatarungang kapayapaan
7 January
Mga kundisyon para mapalawig ang tigil-putukan
7 December 2016
On Duterte's steps backward
21 November 2016
Paigtingin ang paglaban sa pinalupit pang Oplan Bayanihan
7 November 2016